Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 103/20.09.2016
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte in intravilan", Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2016 - 012409/ 17.08.2016 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 140/19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului", modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 138/28.09.2012;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 04/26.01.2015, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 02/25.02.2016;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 85 din 21.12.2015;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte in intravilan", Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timisoara, având ca beneficiar pe BABA RAMONA MIHAELA, întocmit conform Proiectului nr. 13.017, realizat de S.C. SIREGON GRUP S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: Regim de înalțime pentru locuinte cu regim redus de inaltime cu caracter urban max P+1E+M, care vor cuprinde maxim 2 unități locative pe o parcelă; H max. = 9 m; CUT max = 0,9; POT max = 35 %, Sp verzi = 5.2 % - spatiu verde amenajat public si 71.16% (2.300 mp) spatiu verde amenajat in cadrul parcelelor de locuinte conform Deciziei de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 85/21.12.2015; Se va respecta Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, , SECȚIUNEA 4 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor (case izolate). Pentru construirea pe limita de proprietate se va obtine Acordul notarial al vecinilor direct afectati conform plansei nr. 02 - ,,Reglementari urbanistice - Zonificare"; acces auto si realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2015-001505/25.06.2015.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte in intravilan", Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul studiat este în suprafață totală de 3232 mp, din care 2.990 mp - inscris in C.F. 421476, nr. top 421476 (C.F. vechi 150481, top vechi 1290-998-1030/a/1/1/1/2/2), teren intravilan - curti, constructii, proprietar BABA RAMONA MIHAELA, si 242 mp - inscris in C.F. 421466, nr. top 421466 (C.F. vechi 1576, top vechi 1290-998-1030/a/1/1/1/1), teren intravilan - curti, constructii, proprietar BABA RAMONA MIHAELA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte in intravilan", Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timisoara, și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Autorizația de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Școli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Proiectantului S.C. SIREGON GRUP S.R.L.;
- Beneficiarului BABA RAMONA MIHAELA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara