Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 309/27.09.2011
privind prelungirea contractelor de închiriere pentru imobilele în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ - Colegiul Național Bănățean, Liceul Sârbesc D. Obradovici și Colegiul Tehnic de Vest


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-17924/13.09.2011 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Deciziile nr.657/23.12.2005, nr 656/23.12.2005, nr. 660/23.12.2005 și nr.659/23.12.2005 ale Comisiei de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România , emise în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 94/2000 republicată;
Având în vedere Contractul de închiriere nr. 2902/29.11.2006 modificat prin actul adițional încheiat în 12.12.2007, Contractul de închiriere nr. 2903/29.11.2006 modificat prin actul adițional încheiat în 12.12.2007, Contractul de închiriere nr. 2904/29.11.2006 modificat prin actul adițional încheiat în 12.12.2007 și Contractul de închiriere nr.1918/ 25.07.2006 modificat prin actul adițional încheiat în 15.12.2007;
Având în vedere Adresele nr. SC2011-13590/24.06.2011 și SC2011-17924/12.08.2011 ale Episcopiei Romano - Catolică de Timișoara;
Ținând seama de prevederile art. 3 și art. 5 alin. (7) din Legea bugetului de stat nr. 286/28.12.2010 și prevederile art. 103 alin. (2) și art. 104 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/05.01.2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere prin acte adiționale, încheiate cu Episcopia Romano - Catolică de Timișoara, pentru imobilele cu destinația de învățământ în care funcționează Colegiul Național Bănățean, Liceul Sârbesc D. Obradovici și Colegiul Tehnic de Vest, de la data de 23.12.2010 până în data de 23.12.2011 și anume:
(1) - Contractul de închiriere nr. 2902/29.11.2006 modificat prin actul adițional din data de 12.12.2007 pentru imobilul situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26 , înscris în CF nr. 143295 cu nr. top 17161, în care funcționează Colegiul Național Bănățean și Liceul Sârbesc D. Obradovici, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
(2) - Contractul de închiriere nr. 2903/29.11.2006 modificat prin actul adițional din data de 12.12.2007 pentru imobilul situat în Timișoara Bv. Gen. Dragalina nr. 4, înscris în CF nr. 143296 cu nr. top 17154, în care funcționează Colegiul Național Bănățean și Liceul Sârbesc D. Obradovici, conform actului adițional care constituie Anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre;
(3) - Contractul de închiriere nr. 2904/29.11.2006, modificat prin actul adițional din data de 12.12.2007 pentru imobilul situat în Timișoara, Bv. Gen. Dragalina nr. 6 înscris în CF nr.143297 cu nr. top nr.17151și nr. top .17152,în care funcționează Colegiul Național Bănățean și Liceul Sârbesc D. Obradovici conform actului adițional care constituie Anexa nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre; ;
(4) - Actul adițional la Contractul de închiriere nr. 1918/25.07.2006 modificat prin actul adițional din data de 15.12.2007 pentru imobilul situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, înscris în CF nr. 143294 cu nr. top 17158, în care funcționează cantina și spălătoria Colegiului Tehnic de Vest, act adițional care constituie Anexa nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Toate celelalte prevederi ale contractelor de închiriere și cuantumul chiriei calculată conform Hotărârii de Guvern nr.343/11.04.2001, rămân neschimbate.
Art. 2: Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara să avizeze actele adiționale la contractele de închiriere prevăzute la art 1.
Art. 3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică - Serviciul Învățământ și Serviciul Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Audit Public;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calității;
-Episcopiei Romano - Catolică de Timișoara;
- Colegiului Național Bănățean;
- Liceului Sârbesc D. Obradovici;
- Colegiului Tehnic de Vest;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara