Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 202/15.11.2016
privind majorarea capitalului social al S.C. COLTERM S.A. TIMISOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 27950/15.11.2016 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism ,ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere: Adresa nr. 21375/14.11.2016 a S.C. COLTERM S.A. Timișoara, înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr. SC2016-027729/14.11.2016; Memoriul societatii;"Testul investitorului privat prudent" elaborat in concordanta cu prevedererile OUG 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat; Adresa nr.15125/02.112016 a Consiliul Concurentei (anexata)
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Companiei Locale de Termoficare " COLTERM" S.A. Timișoara nr. 09/14.11.2016;
Având în vedere Actul Constitutiv al S.C. COLTERM S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 313/16.12.2003 privind constituirea Companiei Locale de Termoficare "COLTERM " S.A. prin fuziunea dintre S.C. " TERMOCET 2002 " S.A. și S.C. CALOR S.A.;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (3), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara isi insuseste concluziile Testului Investitorului Privat Prudent, prevazut in Anexa prezentei hotarari, care face parte integranta din acesta.

Art.2: Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. COLTERM S.A. în suma de 83.950.000,00 lei, in baza concluziilor Testului Investitorului Privat Prudent (mentionat la art. 1), cu condiția asigurării în bugetul local a sursei de finanțare, in functie de posibilitatile de bugetare, pe parcursul a 4 (patru) ani calendaristici, incepand din anul 2017.(durata valabilitatii Contractului nr. 216/30.05.2006).

Art.3: Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara se obliga ca, in termen de 2 luni de la data adoptarii prezentei hotarari, sa prezinte Consiliului Local al Municipiului Timisoara un plan real de redresare al societatii.

Art.4: Capitalul social al Colterm S.A. era de 86.246.900,00 lei, alcatuit dintr-un numar de 862.469 actiuni cu o valoare nominal de 100 LEI . In conformitate cu prevederile Legii 31/1990, in situatia in care valoarea de piata a societatii este mai mica decat valoarea nominal pe actiune, majorarea se face la valoarea nominala. In cazul Colterm S.A., valoarea de piata pe actiune (0,43 LEI ) este mai mica decat valoarea nominal pe actiune (100 LEI ) si, ca atare, majorarea se va face la valoarea nominala de 100 LEI /actiune prin emisiunea unui numar de 839.500 actiuni noi. În urma majorării, capitalul social total subscris va fi de 170.196.900 lei, împărțiți în 1.701.969 acțiuni nominative a câte 100 lei fiecare, ce aparțin în exclusivitate acționarului unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art.5: Capitalul social, în urma majorării, va fi format din:
- 1.249.700 lei - aport în natură;
- 168.947.200 lei - aport în numerar.

Art.6: Toate demersurile necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a modificărilor aduse Actului Constitutiv al societății, inclusiv publicarea la Monitorul Oficial vor fi efectuate prin grija S.C. COLTERM S.A. TIMISOARA.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. COLTERM S.A. TIMISOARA.

Art.8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Compania Locala de Termoficare S.C. COLTERM S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara