Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 206/31.05.2011
privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenție și a Analizei cost- beneficiu elaborate de către SC Subcontrol SRL în vederea realizării obiectivului de investiții "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități Podul Lung Timișoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 10745/20.05.2011 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2011-010655/19.05.2011 a SC Subcontrol SRL, prin care s-a transmis Documentația de Avizare a lucrărilor de intervenție nr. 1536.07.01/ 04.2011 și a analizei cost-beneficiu în vederea realizării obiectivului de investiții "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități Podul Lung Timișoara" și principalii indicatori tehnico-economici ai investiției;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 137/27.04.2010 privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara" și Lista proiectelor prioritare, avizată de Comitetul de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale prin Decizia nr. 7/17.05.2010;
Având în vedere Decizia nr. 233/ 24.11.2009 a Comisiei de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timiș;
Având în vedere Ordinul 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copii cu dizabilități;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție și Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.(b), alin. 4, lit. (d) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001- privind administrația publică locală,republicată și modificată,


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Documentația de Avizare a lucrărilor de intervenție nr. 1536.07.01/ 04.2011 și a Analizei cost- beneficiu elaborate de către SC Subcontrol SRL în vederea realizării obiectivului de investiții "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități Podul Lung Timișoara", cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției de Asistență Socială Timișoara;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Patrimoniu;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Tehnice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Poliția Locală;
- Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități "Podul Lung";
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara