Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 

Hotararea Consiliului Local 51/07.02.2020
Privind rectificarea suprafeței si geometriei imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timișoara și ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp. care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.CT 2020 - 2917/06.02.2020 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020 - 2917 din data de 06.02.2020 al Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est.;
Având în vedere Avizul serviciului juridic nr.CT2020 - 2971/07.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Ordinul nr. 700/2014, art.78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată;
Având în vedere prevederile art.296, alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În conformitate cu prevederile 129 alin (1) și alin (2), lit. c), art.196, alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea suprafeței și geometriei imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653 Timișoara și ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp, conform documentatiei intocmita de catre S.C. BLACK LIGHT SRL proiect nr.2998/2020 plansa nr.1 - Anexa la hotarare.

Art.2: Se aprobă dezlipirea imobilului nou creat in urma rectificarii si alipirii in suprafata de 2210mp în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș in suprafata de 1456mp. iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri in suprafata de 317mp. respectiv 437mp, conform documentatiei intocmita de catre S.C. BLACK LIGHT SRL proiect nr.2998/2020 plansa nr.3 -Anexa 1 la hotarare.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est , Biroul Clădiri Terenuri I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- OCPI Timiș;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara