Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 213/04.06.2020
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ,, Retehnologizare/reabilitare rețea primară de termoficare în Municipiul Timișoara. Etapa 1(zona centrală și zona Constantin cel Mare)"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2020 -9602/03.06.2020, al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-9602/03.06.2020,al Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020- 9602/03.06.2020;
Având în vedere Adresa Direcției Economice nr. SC9602/14.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Având în vedere Adresa SC Colterm SA Timișoara SA nr. RE2020-634/07.04.2020;
Având în vedere Fișa Tehnică de verificare și avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții nr. CTE2020-nr.12/16.04.2020 a Comisiei tehnico-economice;
Avand in vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) și prevederile art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139 alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Retehnologizare/reabilitare rețea primară de termoficare în Municipiul Timișoara. Etapa 1(zona centrală și zona Constantin cel Mare)", întocmit de S.C.Colterm SA.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico economici ai investiției: ,,Retehnologizare/reabilitare rețea primară de termoficare în Municipiul Timișoara. Etapa 1(zona centrală și zona Constantin cel Mare)", conform Anexei 1.

Art.3: Obiectivul de investiție ,,Retehnologizare/reabilitare rețea primară de termoficare în Municipiul Timișoara. Etapa 1(zona centrală și zona Constantin cel Mare)" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.

Art.4: Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art.1 se va face din bugetul local/bugetul de stat/alte fonduri.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală Drumuri ,Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - II Vest;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției Generala Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Mass- media locală.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara