Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 21/29.01.2019
privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare practicate de catre RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, in raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare si transport a deseurilor municipale desfasurata in Zona 1 a Judetului Timis, in baza Contractului de delegare prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor nr. 2303/08.12.2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avind in vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 1635/22.01.2019 - privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-1635/22.01.2019 - al Biroului Salubrizare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.01.2019 - Anexa la raportul de specialitate nr. SC2019 - 1635/22.01.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006, privind Serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, art. 8. Alin. (3), lit. d1) si i);
Avand in vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. k) si p), Art. 8 alin. (1), Art. 26 alin. (5) din Legea Serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 196/2005 cu privire la intrarea in vigoare a contributiei pentru economia circulara pentru deseurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare incepand cu data de 1 ianuarie 2019;
Avand in vedere prevederile contractului de delegare prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor din Zona de delegare prin concesiune nr. 2303/08.12.2017 semnat de operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE SA pentru Zona 1 a judetului Timis;
Avand in vedere adresa nr. 3712/28.12.2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Timis inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. CCM2019-01 din 07.01.2019 privind modelul pentru hotararea de aprobare a solicitarii de modificarii de tarife in Zona 1;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Director ADID privind aprobarea majorarii tarifelor de colectare a deseurilor menajere si similar in zona 1 inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. CCM2019-03 din 21.01.2019;
Avand in vedere adresa din partea ADID TIMIS inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. CM2019-04 din 21.01.2019;
Avand in vedere prevederile Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) si art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se ia act de decizia Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Deseuri Timis, transmisa Primariei Municipiului Timisoara si, in consecinta se aproba modificarea tarifelor din contractul de delegare prin concesiune a activitatilor de colectare si transport a deseurilor din Zona 1 nr. 2.303/08.12.2017 semnat cu RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, pentru activitatea de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale, dupa cum urmeaza:


Tarif salubrizare
UM Tarif propus
(fara TVA) Tarif propus
(cuTVA)
Populatie urban Lei/persoana/tona 8,33 9,91
Populatie rural Lei/persoana/tona 2,84 3,38
Operatori economici si institutii publice
Lei/tona
277,35
330,05


Art. 2: Noile tarife mentionate la art. 1 din prezenta hotarare vor fi aplicabile dupa aprobarea acestora in AGA ADID Timis - Zona 1 si semnarea actului aditional la contractul semnat cu operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE SA nr. 2.303/08.12.2017.


Art. 3: Se mandateaza domnul CORAS DANIEL MARIUS - Sef birou Salubrizare, pentru a reprezenta Primaria Municipiului Timisoara in AGA ADID Timis, pentru a vota in numele si pe seama acesteia, hotararea AGA ADID Timis cu privire la majorarea tarifelor si pentru a mandata presedintele ADID Timis sa semneze Actul aditional la contractul de delegare prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor din Zona 1, nr. 2303/08.12.2017 incheiat cu RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor din prezenta hotarare.


Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Salubrizare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata , se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati ;
- Directiei Economice;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Politiei Locale;
- Biroului Salubrizare;
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri - Judetul Timis;
- RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ANDRA - ANCA BLOTIU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara