Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 4/25.01.2011
privind completarea Anexei la Contractul de concesiune încheiat cu S.C. AQUATIM S.A Timișoara prvind delegarea în mod direct a unor bunuri publice de alimentare cu apă și de canalizare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 -28239/24.11.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă-Canal AQUATIM Timișoara în societate comercială pe acțiuni și asocierea Municipiului Timișoara cu Județul Timiș, orașul Deta și orașul Jimbolia, în vederea înființării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.126/24.04.2007 privind aprobarea Contractului de Concesiune privind delegarea în mod direct a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare ce se va încheia între Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în calitate de concedent și S.C. AQUATIM S.A. , în calitate de Concesionar;
Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată ;
Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, intrată în vigoare la data de 21.03.2007;
În conformitate cu prevederile art. 59 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) și (d), alin. 6 lit. (a) pct.14, alin. 5 lit. (a), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art 45 alin. 3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă concesionarea prin atribuire directă către S.C. AQUATIM S.A a bunurilor reprezentând racorduri, branșamente rețele și instalații de ape, rezultate în urma lucrărilor recepționate, transmise și înregistrate în evidența mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Timișoara, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se aprobă completarea Anexei 1 - Inventarul bunurilor de retur - la contractul de concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare , încheiat între Consiliul Local și SC AQUATIM SA și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 126/2007, cu bunurile prevăzute la art. 1 și cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.3:Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și S.C. AQUATIM S.A Timișoara.
Art. 4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare
- Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- S.C. "AQUATIM" S.A. ;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara