Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 188/26.04.2005
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a unor mijloace fixe care fac parte din Stația de Epurare Timișoara, în vederea scoaterii din funcțiune


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005-6030/31.03.2005 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 - privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor;
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 - privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș;
Având în vedere Protocolul de predare - primire nr. D82004-460/28.01.2004 încheiat între Regia Autonomă de Apă și Canal "AQUATIM" Timișoara și Primăria Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 154/21.12.2004 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Apă și Canal AQUATIM Timișoara, a unor bunuri ce asigură alimentarea cu apă și canalizarea orașului, precum și Protocolul nr. SC2005-1658/01.02.2005 încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și Regia Autonomă de Apă și Canal AQUATIM Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;
Având în vedere Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată și modificată;
Având în vedere solicitărea Regiei Autonome Apă și Canal "AQUATIM" Timișoara, înregistrată cu numărul D82005-1268/18.03.2005 de scoatere din funcțiune și trecere din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a unor mijloace fixe care urmează a fi casate;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată ;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara a unor mijloace fixe care fac parte din Stația de Epurare Timișoara și sunt în evidența contabilă a mijloacelor fixe a Primăriei Municipiului Timișoara și în administrarea Regiei Autonome de Apă și Canal "AQUATIM" Timișoara, prevăzute în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă scoaterea din funcțiune, valorificarea și după caz casarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 și cuprinse în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3: Procedura de scoatere din funcțiune, valorificarea și după caz casarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 și cuprinse în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare de către Regia Autonomă de Apă și Canal "AQUATIM" Timișoara, iar sumele încasate prin valorificarea mijloacelor fixe vor fi vărsate la bugetul local.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Regiei Autonome de Apă și Canal "AQUATIM" Timișoara.
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA-RADOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara