Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 330/27.09.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare spalatorie auto", str. Paul Constantinescu nr. 48, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-017479/ 08.09.2011 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.140/2011 privind Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârea Consiliului Local nr.102 /24.03.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale de tip spălătorie auto, schimbare cauciucuri, echilibrare roti si centre de diagnoza pentru mașini pe raza Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism nr. 07/24.03.2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Amenajare spalatorie auto", str. Paul Constantinescu nr. 48, Timisoara, având ca beneficiar pe DAMIAN DORIN, întocmit conform Proiectului nr. 29/2010, realizat de S.C. Q ARCHITECTS S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de maxim P+2E - conform P.U.G., acces auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2010-01616/30.09.2010, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max = 13,72% ( POTmax admis= 40% ), coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 0,5, spații verzi de min. 15% din suprafața totală a parcelei - conform Avizului Agenției Regionale pentru Protecția Mediului Timișoara, nr. 1204/20.12.2010.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Amenajare spalatorie auto", str. Paul Constantinescu nr. 48, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat în suprafață totală de 6900 mp, este inscris in CF nr. 405166, Timisoara ( CF vechi nr. 2369/ Freidorf), avand nr. top 448/1, teren si casa in Timisoara, str. Paul Constantinescu nr. 48 (fosta str. Vasia Vasilescu nr. 12), proprietari fiind STATUL ROMAN, DAMIAN CODRUTA si DAMIAN DORIN (pentru care s-a obtinut acceptul coproprietarilor: DIRECTIA PATRIMONIU pentru STATUL ROMAN prin adresa nr. DP2011-004949/12.08.2011 si DAMIAN CODRUTA prin Declaratia notariala nr. 949/08.07.2011).

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Amenajare spalatorie auto", str. Paul Constantinescu nr. 48, Timisoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Beneficiarului DAMIAN DORIN;
- Proiectantului SC Q ARCHITECTS SRL;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara