Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 321/15.06.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" str. Dafinului - Calea Buziașului, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-007541/15.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-007541/15.05.2018 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.05.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-007541/15.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 33/21.09.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 05/15.03.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 20 din 02.03.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal proprietari terenuri și beneficiari PUZ, conf. extraselor CF anexate și a declarației notariele cu Incheierea de autentificare nr. 566/25.05.2018: S.C. VH URBAN HOME S.R.L., Honae Viktor, Boariu Gheorghe, Boariu Zoița-Cristina, Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana, întocmit conform proiectului nr. 13.07/167/2017, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: Se propune structurarea terenului reglementat în suprafață totală de 27.200 mp, în două UTR-uri, astfel:
UTR 1 - Zonă predominant rezidentiala/mixtă, cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M/Er (M)
UTR 2 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E / (S)+P+2E+M/Er (Lc)
- Indicatori urbanistici propuși pe terenul beneficiarului:

UTR 1 - Zonă predominant rezidentiala/mixtă, cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M/Er (M)
P.O.T.max. = 40 %
C.U.T.max. = 1,6
Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

UTR 2 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E / (S)+P+2E+M/Er (Lc)
SZ1 - Zona de locuinte colective (Lc)
P.O.T.max. = 35 %
C.U.T.max. = 1,4
Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

SZ2 - Zona de locuinte semicolective / maxim 6 unitati pe parcela (Lcm)
P.O.T.max. = 35 %
C.U.T.max. = 1,05
Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

SZ3 - Zona de locuinte individuale / max 2 unitați pe parcelă (Li)
P.O.T.max. = 35 %
C.U.T.max. = 1,05
Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2017-004340/15.12.2017, spații verzi amenajate minim 5,00 % din suprafața totală a terenului, conform Deciziei de încadrare nr. 20 din 02.03.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - suprafața totală de spații verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată și întreținută.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" str. Dafinului - Calea Buziașului, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat este înscris în CF nr. 444879, nr. top 444879 (nr. CF vechi 1838 Moșnița Nouă) în suprafață de 3.700 mp, categoria de folosință - arabil, proprietari Boariu Gheorghe, Boariu Zoița-Cristina și VH URBAN HOME SRL; CF nr. 444278, nr. cad. 444278 (nr. top vechi 513/2/b; 516/2/b/1) în suprafață de 19.211 mp, categoria de folosință - arabil, proprietari Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana și VH URBAN HOME SRL; CF nr. 405550, nr. top 405550 (nr. CF vechi 201250 nr. top 513/2/b; 516/2/b/2), în suprafață de 4.289 mp, categoria de folosință - arabil, proprietari Boariu Gheorghe, Boariu Zoița-Cristina și Honae Viktor.

Art. 4: Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 13.07/167/2017, planșa nr. 04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor" și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" str. Dafinului - Calea Buziașului, Timișoara, proprietari terenuri și beneficiari PUZ, conf. extraselor CF anexate și a declarației notariele cu Incheierea de autentificare nr. 566/25.05.2018: S.C. VH URBAN HOME S.R.L., Honae Viktor, Boariu Gheorghe, Boariu Zoița-Cristina, Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana, proiectant S.C. PILOT TEAM S.R.L. și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7 : Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timișoara și pe site -ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Consiliului Județean
- Direcției Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I EST;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II VEST;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor S.C. VH URBAN HOME S.R.L., Honae Viktor, Boariu Gheorghe, Boariu Zoița-Cristina, Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana;
- Proiectantului;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara