Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 125/20.03.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinte colective cu regim de inaltime P+2E si SAD la parter", str. Orsova nr. 19-21, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. UR2018-01157, 002590/20.02.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-01157, 002590/20.02.2018 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.03.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr.UR2018-01157, 002590/20.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 28/26.10.2017, precum și de Decizia de Incadrare a Agenției pentru Protecția Mediului cu nr. 74 din 18.09.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire locuinte colective cu regim de inaltime P+2E si SAD la parter", str. Orsova nr. 19-21, Timișoara, având ca beneficiar pe SC MAYER SRL, întocmit conform Proiectului nr. MAY01/2016, realizat de SC CHROM ART AND ARCHITECTS SRL , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
- Regim de construire: maxim P+2E;
-Funcțiune propusă: locuințe colective si spatii comerciale la parter;
- Înălțime maximă: Hmax cornisa = 11.00 m; Hmax = 13.00 m;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POT max admis = 40%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax propus = 1.10;
- Distantele fata de imobilele de locuinte colective in regim de inaltime de P+4E vor fi de minim 16.00 metri;
- În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;
- Amplasarea constructiilor fata de limitele parcelei se va face astfel:
- retragere fata de limita laterala din sud-est - de H/2 m;
- retragerea fata de limita posterioara (latura sud-vest) - 10 m;
- Spații verzi interioare propuse: minim 20% conform Deciziei de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului, nr. 74/18.09.2017;
- Circulații și servituți: conform "Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;
- Accese: accesul auto și pietonal se va realiza din strada Orsova, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2017-001939/15.06.2017. Autorizatia de construire se va putea elibera dupa reglementarea situatiei juridice a accesului;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 1009/10.11.2016 (actualizat prin avizul 30/22.01.2018).

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinte colective cu regim de inaltime P+2E si SAD la parter", str. Orsova nr. 19-21, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat în suprafață totală de 578 mp, este înscris în CF 415944 (CF vechi 141051), nr. cad. 415944, (top. 29653/2/2/1/1/2), Timisoara, teren intravilan situat în str. Orsova nr. 19-21, Timișoara, proprietar fiind SC MAYER SRL (CIF: 1806950), cu interdictie de instrainare si grevare, precum si drept de ipoteca legala in favoarea lui Ghiebaura Dumitru, pentru care a fost obtinuta declaratia notariala nr. 122/01.februarie 2018 -, prin care se exprima acordul in vederea realizarii unei cladiri P+2E si SAD la parter, conform proiect nr. MAY01/2016 intocmit de SC CHROM ART AND ARCHITECTS SRL .

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinte colective cu regim de inaltime P+2E si SAD la parter", str. Orsova nr. 19-21, Timișoara, și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare- Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- S.C. MAYER S.R.L.;
- S.C. CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIȚA ȚUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara