Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 239/20.12.2016
privind aprobarea preluării de către Municipiul Timișoara a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC BANU CONSTRUCT SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CT2016-006663 din 22.11.2016 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa nr. CT2016-006663 din 18.11.2016, depusă de către SC BANU CONSTRUCT SRL cu sediul în Timișoara, str. Gh. Ivănescu nr.53-57, sc.7, ap.3, referitoare la renunțarea la dreptul de proprietate asupra următoarelor imobile :
- imobil înscris în C.F. nr.441848 Timișoara, cu nr. cad. 441848, constând în teren intravilan în suprafață de 396mp (277mp-curți construcții și 119mp-arabil), imobil situat administrativ în mun. Timișoara, str. Câmpina jud. Timiș;
- imobil înscris în C.F. nr.441864 Timișoara, cu nr. cad. 441864, constând în teren intravilan pentru drum în suprafață de 831mp (arabil), imobil situat administrativ în mun. Timișoara, str. Câmpina jud. Timiș;
În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C.F. nr.441848-Timișoara și C.F. nr.441864 Timișoara a fost înscris Actul notarial nr. 1088 din 01.11.2016, emis de Notar Public Popescu Oana;
În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, "Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraș sau municipiu, după caz, și intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local".
În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, "proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară, pentru a se înscrie radierea dreptului", iar municipiul "poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare..."
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba preluarea în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a imobilelor-teren înscrise în C.F. nr.441848 Timișoara, cu nr. cad. 441848, constând în teren intravilan în suprafață de 396mp (277mp-curți construcții și 119mp-arabil) și a imobilului înscris în C.F. nr.441864 Timișoara, cu nr. cad. 441864, constând în teren intravilan pentru drum în suprafață de 831mp (arabil), imobile situate administrativ în mun. Timișoara, str. Câmpina jud. Timiș, care fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC BANU CONSTRUCT SRL.

Art. 2: Se aprobă trecerea terenurilor care fac obiectul Art.1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse prin Serviciul Terenuri Banca de Date Urbane și Cadastru și Direcția Economică prin Compartimentul Evidența Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- SC BANU CONSTRUCT SRL cu sediul în Timișoara, str. Gh. Ivănescu nr.53-57, sc.7, ap.3
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara