Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 389/25.10.2005
privind concesionarea prin licitație publică deschisă a unei parcele de 20.000 mp, în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2005 -17365/10.10.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, modificată și completată ;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.(1) și alin.(2) lit. (f), (g) și (h) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă concesionarea prin licitație publică deschisă a unei parcele de 20.000 mp care se va dezmembra din parcela nr. 10, în suprafață de 54.180 mp, conform Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 332 din 26.07.2005, din terenul înscris în C.F. nr. 4252 Freidorf, în suprafață de 47 ha și 9015 mp, având nr. top 315/a-317/1; 1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1/1/1/1/1/1/1/a, în vederea construirii unei unități industriale sau de servicii.
Terenul este proprietatea Municipiului Timișoara și se află în administrarea Consiliului Local.

Art.2: Se aprobă Studiul de Oportunitate, respectiv Caietul de Sarcini pentru concesionarea prin licitație publică deschisă a parcelei de teren în suprafață de 20.000 mp descrisă mai sus, în vederea construirii unei unități industriale sau de servicii în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara, în conformitate cu Anexa nr.1, respectiv Anexa nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Autorizația de construire se va obține în termen de 12 luni de la data încheierii contractului de concesiune, iar finalizarea lucrărilor autorizate se va realiza în termen de 12 luni de la data obținerii Autorizației de Construire, cu posibilitate de prelungire conform prevederilor legale.
Nerespectarea condițiilor de mai sus duce la rezilierea contractului de concesiune.
Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism și Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Dezvoltare și Integrare Europeană;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DUMITRU ȚUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara