Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 343/25.10.2011
privind aprobarea Caietului de sarcini , a Instructiunilor privind elaborarea si prezentarea ofertei si a Contractului de inchiriere pentru scoatere la licitatie publica deschisa a amplasamentelor in vederea ocuparii domeniului public cu aparate sau vitrine inghetata


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 22829/13.10.2011 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;
Luand in considerare Hotararea Consiliului Local nr. 139/19.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 301/27.09.2011 privind aprobarea amplasamentelor chioșcurilor și a rulotelor, locațiilor de comercializare a florilor, cărților, popcorn-ului, aparatelor de înghețată, legumelor, fructelor si a modelelor de chioscuri agreate conform art. 20, art. 27 si art. 39 din Regulamentul privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 139/19.04.2011;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si modificata precum si Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 50/1991;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba scoaterea la licitatie publica deschisa a celor 4 locatii pentru amplasare aparate sau vitrine inghetata pe domeniul public al Municipiului Timisoara cuprinse in Anexa nr. 1 pct. (f) din Hotararea Consiliului Local nr. 301/27.09.2011 si individualizate conform planurilor de situatie scara 1:500 anexate care fac parte integranta din Caietul de sarcini si anume amplasamentele situate la intrare Parcul Copiilor , b-dul Dambovita , Piata Balcescu si Piata Traian - platou .

Art. 2: Se aproba Caietul de Sarcini pentru scoaterea la licitatie publica deschisa a amplasamentelor prevazute la alineatul anterior in vederea ocuparii domeniului public prin amplasarea de aparate sau vitrine inghetata conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 3: Se aproba Contractul cadru privind inchirierea amplasamentelor ce constituie Anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 4: Se aproba Instructiunile privind elaborarea si prezentarea ofertei pentru domeniul public cu amplasamente prin licitatie publica deschisa cu strigare ce constituie Anexa nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Patrimoniu si Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Politiei Locale;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara