Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 328/22.06.2018
privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2018-13805/13.06.2018, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-13805/13.06.2018, al Compartimentului Guvernanța Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de. 14.06.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-13805/13.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Raportul Comisiei de selecție constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/2017, înregistrat cu nr. SC2018-7165/07.06.2018;
Având în vedere Adresa nr. SC2018-013638/12.06.2018 a Societății de Transport Public Timișoara S.A.;
Avand in vedere Adresa Directiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, înregistrată cu nr. SC2018-12904/06.06.2018;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Raportul pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A., nr. SC2018-7165/07.06.2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc criteriile de integritate, care vor fi introduse în contractul de mandat, aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A, prevăzute în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se stabilesc categoriile indicatorilor-cheie de performanță, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartiment Guvernanța Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Compartimentului Guvernanța Corporativă;
- Societății de Transport Public Timișoara S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara