Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 414/27.11.2007
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara a unei parcele de teren în suprafață de 540 mp. și concesionarea din aceasta a unei parcele de teren în suprafață de 232 mp.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.D72007 - 23321/16.11.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avind in vedere adresa cu nr. D72007 - 005390 / 09.10.2007 inregistrata de catre Piturca Simu Silviana si Piturca Simu Ion;
In conformitate cu prevederile art .10 alin. ( 2) din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , actualizata;
In conformitate cu prevederile art. 15 lit e si art.17 din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) , lit c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicata ;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata;


HOTARASTE

Art.1 : Se aproba trecerea din domeniul public al municipiului Timisoara in domeniul privat al municipiului Timisoara a imobilului situat in Timisoara ,inscris in cf = 145803 top= 732/1 , teren intravilan in str. Alexandru Golescu nr. 5 in suprafata de 540 mp.

Art.2: Se aprobă concesionarea fără licitație publică, pe o perioadă de 49 de ani, a parcelei de teren în suprafață de 232 mp, din suprafata de teren de 540 mp situata in Timisoara str. Alexandru Golescu nr. 5 inscrisa in CF= 145803 top= 732/1 Timisoara , proprietatea municipiului Timisoara , in favoarea numitilor Piturca Simu Silviana si Piturca Simu Ion. , proprietari tabulari ai imobilului din Timisoara str. Alexandru Golescu nr. 3 , imobil inscris in cf = 467 top= 733 Timisoara , in vederea extinderii de catre acestia , a constructiei existente, proprietate personala . Termenul de obtinere a Autorizatiei de Construire nu va depasi 12 luni de la data emiterii prezentei hotariri . Totodata ,se va inscrie acordul de servitute din partea concesionarului , la retelele existente in cazul interventiilor la aceste retele.

Art. 3: Documentatia tehnica de dezmembrare a parcelei cu nr. Top= 732/1 inscrisa in cf = 145803 Timisoara precum si taxele pentru avizare si intabulare la OCPI - Serviciul de Carte Funciara Timisoara vor fi suportate exclusiv de catre Piturca Simu Silviana si Piturca Simu Ion.

Art. 4: Taxa de concesiune este de 13,72 LEI(RON ) /mp/an, conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre si se va indexa anual cu rata inflației.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Piturca Simu Silviana si Piturca Simu Ion;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara