Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 143/27.04.2010
Privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a suprafetei de 1392 mp, identificată cu nr top 643/4, inscrisă in C.F 2770 Chisoda


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010-5877/15.03.2010 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avind in vedere Adresa SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, înregistrată cu nr. D72009-000566/23.01.2009, privind oferta ferma de cumparare a suprafeței de teren de 1392 m.p. inscrisa in CF nr. 2770 cu nr. topo 643/4 care este proprietatea Municipiului Timisoara.
Avand in vedere Adresa cu nr. D72009-566/12.02.2009 din care rezulta ca parcela de teren solicitata pentru cumparare nu are acces direct la domeniul public.
Avand in vedere Raportul de Evaluare intocmit de catre IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L, din care rezulta ca valoarea pretului de pornire a licitatiei este de 69 Euro/mp.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit .(c) si art 123 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată și modificată ;
În temeiul art 45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba organizarea licitatiei publice deschise cu strigare pentru vanzarea suprafetei de 1392 mp, identificată cu nr top 643/4,inscrisă in C.F 2770 Chisoda, situată in Timisoara, Calea Sagului ,proprietatea Municipiului Timisoara.

Art.2: Se aproba Caietul de sarcini privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a suprafetei de 1392 mp identificată cu nr top 643/4,inscrisă in C.F 2770 Chisoda, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aproba pretul de pornire a licitatiei in valoare de 69 Euro/mp fara TVA ,conform raportului de evaluare intocmit la data de 04.02.2010 de catre IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L si care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara .

Art.5:Prezenta hotarâre se comunica :
- Instituției Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii
- SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara