Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 

Hotararea Consiliului Local 33/07.02.2020
Privind aprobarea operațiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafața de 1206 mp. cu nr. top.18572/1 înscris în CF nr. 412355 Timișoara, situat în Timișoara str. Liliacului nr.16, în două loturi, Lotul 1 cu suprafața de 603 mp. nr. cadastral nou 446878 și Lotul 2 cu suprafața 603 mp. nr.cadastral nou 446879 proprietari Municipiul Timișoara-Domeniu Privat cotă 1/2 și Rotariu Petru cotă 1/2 pentru ieșire din indiviziune


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT 2019-007571/16.01.2019, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT 2019-007571 din data de 16.01.2020 al Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara ;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT 2019 - 7571/30.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. CT 2019 - 7571/16.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere art.78 din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139, alin.(1) și (3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă operațiunea de dezlipire a parcelei de teren cu suprafața de 1206 mp. cu nr. top.18572/1 înscris în CF nr. 412355 Timișoara, situat în Timișoara str. Liliacului nr.16, în două loturi, Lotul 1 cu suprafața de 603 mp. nr. cadastral nou 446878 și Lotul 2 cu suprafața de 603 mp. nr.cadastral nou 446879 , proprietari Municipiul Timișoara-Domeniu Privat cotă 1/2 și Rotariu Petru cotă 1/2, conform documentației întocmite de ing. Ionel Brihăcescu admisă la O.C.P.I. Timișoara cu Referatul de Admitere cu nr. 190948/12.09.2018, care fac parte din prezenta hotărâre și constituie Anexa 1 și Anexa 2.

Art. 2: Se aprobă ieșirea din indiviziune a Municipiului Timișoara proprietar al Lotului 2 cu suprafața 603 mp. cu nr cadastral nou 446879 cu Rotariu Petru proprietar al Lotului nr.1 cu suprafața 603 mp. cu nr. cadastral nou 446878.

Art. 3: Se mandatează dl. Robu Nicolae - Primarul Municipiului Timișoara, pentru semnarea actului de ieșire din indiviziune în formă autentică.

Art. 4: Toate cheltuielile privind dezlipirea, ieșirea din indiviziune și operațiile de publicitate imobiliară cad în sarcina d-lui Rotariu Petru.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției Generală Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara