Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 604/16.11.2018
privind aprobarea Rapoartelor finale, intocmite de catre Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul consiliilor de administratie la Drumuri Municipale Timisoara S.A. si Compania Locala de Termoficare Colterm SA si redeclansarea procedurilor de selectie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-25375/30.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-25375/30.10.2018 al Compartimentului Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-25375/01.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-25375/30.10.2018;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-25375/30.10.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala,turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Rapoartele finale, intocmite de catre Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul consiliilor de administratie la Drumuri Municipale Timisoara S.A si Compania Locala de Termoficare Colterm S.A, nr. SC2018-24746/23.10.2018 si SC2018-24747/23.10.2018;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanta corporativa a societatilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timisoara este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 210/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Asteptari pentru S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A. si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 212/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Asteptari pentru S.C. Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selectie in vederea evaluarii/selectiei membrilor consiliilor de administratie ale intreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timisoara are calitatea de autoritate publica tutelara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 332/15.09.2017 privind aprobarea Planurilor de selectie - componente integrale si a Profilelor personalizate ale consiliilor de administratie pentru S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A. si S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm S.A.;
Avand in vedere Adresa nr. SC2018-21837/19.09.2018 prin care dl. Iapa Augustin Catalin renunta la mandatul de administrator;
Avand in vedere prevederile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
Avand in vedere prevederile art. 3 din Anexa nr. 1 a Hotararii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Rapoartele finale, intocmite de catre Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul consiliilor de administratie la Drumuri Municipale Timisoara S.A. si Compania Locala de Termoficare Colterm SA, nr. SC2018-24746/23.10.2018 si SC2018-24747/23.10.2018, conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba redeclansarea procedurilor de selectie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul consiliilor de administratie la Drumuri Municipale Timisoara S.A. si Compania Locala de Termoficare Colterm SA, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si se stabileste Calendarul procedurii de selectie, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Autoritatea publica tutelara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara - va propune candidati pentru functia de membru in consiliile de administratie la Drumuri Municipale Timisoara S.A. si Compania Locala de Termoficare Colterm S.A., propuneri facute in baza unei selectii efectuate de expertul independent care a fost contractat in acest sens si de catre Comisia constituita prin HCL nr. 308/2017, selectie ce se va desfasura in conformitate cu Calendarul anexat.
Anuntul privind selectia membrilor in Consiliul de administratie se publica, prin grija Primarului Municipiului Timisoara, respectand prevederile legale.
Sursa de finantare este asigurata din bugetul local pe anul 2018, la Capitolul 51.02. " Autoritati executive".

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartiment Guvernanta Corporativa si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Companiei Locale de Termoficare Colterm SA;
- Drumuri Municipale Timisoara SA;
- Compartimentului Guvernanta Corporativa;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara