Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 503/02.10.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Reconfigurare zona activitati economice - productie si depozitare", Calea Torontalului, in intravilan Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

     Avand in vedere Expunerea de motive nr. UR2019-014494/05.09.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;        
    Avand in vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-014494/05.09.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
    Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.09.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2019-014494/05.09.2019;
    Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
    Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicata;
    Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si modificata;
    Avand in vedere prevederile art. 25 alin. 1) si Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata;
    Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului;
    Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului  in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului";
    Avand in vedere Avizul de Oportunitate nr. 60/25.10.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 24/01.08.2019;
    Avand in vedere Decizia Etapei de incadrare nr. 51/20.05.2019 a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis prin care anunta ca planul nu necesita evaluare de mediu si se adopta fara aviz de mediu;
    In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), lit c), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
    In temeiul art. 139, alin. (1) si alin. (3) din Ordonanta de Urgenta Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal "Reconfigurare zona activitati economice - productie si depozitare", Calea Torontalului, in intravilan Timisoara, avand ca beneficiar pe S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L., intocmit conform Proiectului nr. P92/2018, realizat de SC POLIFORM SRL, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se stabilesc conditiile de construire:
•   Functiuni predominante: zona activitati economice, productie si depozitare;
•   Regim de construire: maxim (S)+P+4E+Er;
•   Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax =60%;
•   Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.2;
•   Hmax cornisa = 21.00 metri;
•   Hmax totala = 25.00 metri;
Retrageri fata de limitele de proprietate: minim h/2 din inaltimea cladirii, dar nu mai putin de 10.00 m;
Retrageri fata de CF 218 Calea Ferata Timisoara Nord - Arad: conform Avizului CFR S.A. nr. 6/5/1026/29.05.2019;
    Suprafata minima de spatii verzi amenajate propuse va fi de minim 20% din suprafata terenului conform Deciziei de Incadrare nr. 51/20.05.2019 a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, suprafata care va fi amenajata si intretinuta si conform documentatiei de PUZ supusa analizarii, care ramane valabila pe perioada punerii in aplicare a planului, in conditiile in care nu intervin modificari ale datelor care au stat la baza emiterii acesteia (conform Deciziei de Incadrare APM Timis nr.51/20.05.2019).
Se vor respecta prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltarii spatiilor verzi a Municipiului Timisoara 2010-2020 si Anexa 1 - Cadastrul Verde".
    In cazul in care parcelele sunt partial grevate de o servitute de utilitate publica, POT si CUT se vor calcula la suprafata efectiva ramasa in proprietate privata, iar autorizatia de construire se va putea emite doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.
Se vor lua in considerare pentru elaborarea PUZ, propunerile proiectului faza S.F. "Amenajare strada Calea Torontalului (4,63 km) sector intersectie cu strada Grigore Alexandrescu - limita UAT Timisoara" beneficiar Municipiul Timisoara.
Circulatii si accese: accesele auto si pietonale se vor realiza in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-001843/07.02.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat in conformitate cu Art. 33 si Anexa 5 din Regulamentul General de Urbanism.
Servituti: se vor respecta servitutile trecute in "Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timisoara", aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 428/30.07.2013;
    Echipare tehnico-edilitara pentru investitia propusa: se vor asigura toate utilitatile necesare functionarii acesteia, respectandu-se conditiile impuse prin Avizele pentru retele existente nr. 631/25.07.2019.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Reconfigurare zona activitati economice - productie si depozitare", Calea Torontalului, in intravilan Timisoara, se va integra in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara si va avea valabilitate de 3 ani, perioada in care pot fi demarate investitiile prevazute in documentatie.
Terenul reglementat in suprafata de 55.063mp este inscris in CF 404783 (CF 130707, top CC190/1/2) cad 404783, CF 439115, cad 439115, proprietar S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L.

Art. 4: Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa realizarea in prealabil a operatiunilor reglementate prin documentatia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurarii acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. P92/2018, plansa nr. P92-A05 - ,,Circulatia terenurilor" si asigurarea tuturor utilitatilor necesare investitiei in conformitate cu Planul de actiune asumat.

Art. 5: Dupa aprobare prin hotararea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, hotararea insotita de documentatie va fi transmisa catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in vederea notarii in Cartea Funciara a faptului ca imobilul face obiectul respectivelor reglementari urbanistice, in conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art 6: Reglementarile privind autorizarea constructiilor si a amenajarilor vor fi aplicate in concordanta cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Reconfigurare zona activitati economice - productie si depozitare", Calea Torontalului, in intravilan Timisoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
           - Institutiaei Prefectului - Judetul Timis;
           - Primarului Municipiului Timisoara;
           - Consiliului Judetean;
           - Serviciului Juridic;
           - Directiei Urbanism;
           - Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
           - Directiei Economice;
           - Directiei de Mediu;
           - Directiei Dezvoltare;
           - Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est;
           - Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Vest;
           - Directiei Comunicare - Relationare;
           - Biroului Audit;
           - Biroului Managementul Calitatii;
           - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
           - Beneficiarului S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L.;
           - Proiectantului S.C. POLIFORM S.R.L.;
           - O.C.P.I. Timis;
           - Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara