Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 459/13.09.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidentială cu functiuni complementare, dotări si servicii publice", extravilan Timisoara zona Metro II, C.F. 443543, judetul Timis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-012106/26.07.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-012106/26.07.2018 - al Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 01.08.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-012106/26.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administratie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului si probleme ale minoritătilor si al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Initiere nr. 01/23.02.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 31/12.07.2018, Avizul Favorabil al Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr. 2106/20.06.2017, Avizul C.J. Timis nr. 28/03.07.2018, precum și Decizia de încadrare nr. 23 din 15.03.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță că planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidentială cu functiuni complementare, dotări si servicii publice", extravilan Timisoara zona Metro II, C.F. 443543, judetul Timis, având ca beneficiar pe VANC GRIGORIE, întocmit conform Proiectului nr. 44/2016, realizat de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA DUMITRELE ELENA EMILIA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
Se propune parcelarea terenului în mai multe subzone:

Pentru Subzona locuinte individuale de tip duplex cu functiuni complementare: regim de construire izolat sau cuplat, POTmax=35%, CUTmax= 1.05, regim de înălțime maxim P+1E+M, Hcornisa =8.00 m, Hcoama=10.50m;
Pentru Subzona locuinte individuale: regim de construire insiruite, POTmax=35%, CUTmax= 1.05, regim de înălțime maxim P+1E+M, Hcornisa =8.00 m, Hcoama=10.50m;
Pentru Subzona locuinte colective mici cu servicii la parter (maxim 8 apartamente): regim de construire izolat/cuplat, POTmax=35%, CUTmax= 1.05, regim de înălțime maxim P+1E+M, Hcornisa =8.00 m, Hcoama=10.50m;
Pentru Subzona Servicii: regim de construire izolat, functiuni predominante servicii, POTmax=40%, CUTmax= 1.4, regim de înălțime maxim P+2E+M, Hcornisa =12.00 m, Hcoama=14.00m;
Subzona de spatii verzi amenajate minim 5,00 % din suprafata reglementata, si 40% - zona verde pe parcela - conform Deciziei de încadrare nr. 23/15.03.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;
- Retrageri minime fata de aliniament, retrageri minime fata de limitele laterale si fata de limitele posterioare: conform plansei "Reglementari urbanistice" - plansa nr. 02;
- Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;
- Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-002958/14.09.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U ;
- Servituți: se vor respecta servituțile trecute în "Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 58/26.01.2018.
- Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;
În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.


Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidentială cu functiuni complementare, dotări si servicii publice", extravilan Timisoara zona Metro II, C.F. 443543, judetul Timis, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat în suprafață totală de 42.778 mp este înscris în CF 443543 (CF vechi 107031), nr. cad. 443543 (nr. top 25136, 25137/2), extravilan arabil fiind proprietaea lui VANC GRIGORIE.


Art. 4: Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 44/2016, planșa nr. 04 - "Proprietate asupra terenurilor" și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat. .


Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.


Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidentială cu functiuni complementare, dotări si servicii publice", extravilan Timisoara zona Metro II, C.F. 443543, judetul Timis, și a Regulamentului Local de Urbanism.


Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism și Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.


Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului VANC GRIGORIE.;
- Proiectantului BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA DUMITRELE ELENA EMILIA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara