Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 245/23.04.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr. 360/29.07.2008", strada Armoniei nr. 25, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-003114/01.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-003114/01.04.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.04.2019- Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-003114/01.04.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere de Avizul de Oportunitate nr. 51 din 04.10.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 03 din 14.02.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 139/17.12.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr. 360/29.07.2008", strada Armoniei nr. 25, Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. SEDAKO GROUP S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 225/ARM/18, realizat de S.C. RD SIGN S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
Indicii aprobati prin HCL nr. 360/29.07.2008 "Locuinte colective si functiuni complementare" strada Armoniei nr. 25, Timisoara, si in baza caruia au fost emise AC 292/07.03.2018 si AC 1039/03.08.2018, au fost:
- procentul de ocupare al terenului POT max de 40% pentru locuinte si POT max de 50% pentru functiuni complementare;
- coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3.5;
- spații verzi minim 10% din suprafața totală a parcelei;
Indicii propuși prin documentația Plan Urbanistic Zonal "Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr. 360/29.07.2008", strada Armoniei nr. 25, Timisoara, sunt următorii:
Funcțiuni propuse: Locuire colectiva si functiuni complementare locuirii.
Procent de ocupare a terenului POT max=40%;
Coeficient de utilizare a terenului CUT max=3.00;
Inaltimea maxima a cladirilor Hmax=32.00 m;
Regim maxim de înălțime: S+P+8E+Er;
Retragerile fata de limitele de proprietate - minim H/2, dar nu mai putin de 10.00 m. conform planșei de Reglementări Urbanistice nr. 02.1 - A;
Retragerea fata de aliniamentul la strada Armoniei - conform planșei de Reglementări Urbanistice nr. 02.1 - A;
Suprafața totală de spații verzi propuse în documentația prezenta de 17.33 %, va fi amenajată și întreținută, conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 139 din 17.12.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;
Cladirile se vor dota in mod obligatoriu cu lift conform normativelor in vigioare;
Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza atat din strada Grigore Alexandrescu cat si din strada Armoniei, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005758/06.12.2018;
Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr. 360/29.07.2008", strada Armoniei nr. 25, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul situat in intravilan, reglementat prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr. 360/29.07.2008", strada Armoniei nr. 25, Timisoara, in suprafață totală de 14.423 mp, este înscris în: CF 445648, nr. cad. 445648 categoria curti, constructii, fiind proprietatea S.C. SEDAKO GROUP S.R.L., cu interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare si construire in favoiarea PIRAEUS BANK ROMANIA SA, CIF: 7025592, motiv pentru care a fost obtinut acordul PIRAEUS BANK ROMANIA SA, cu nr. 49633/13.09.2018.

Art. 4: Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 pe parcela deținuta de beneficiar, respectiv parcari publice catre strazile Armoniei si Grigore Alexandrescu (parcaje propuse aferente corpurilor ce urmeaza a se edifica), în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005758/06.12.2018, si a planului de acțiune asumat. De asemenea, toate amenajarile rutiere precum si dotarile tehnico-edilitare necesare, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului.
Intabularea constructiilor edificate in baza Autorizației de Construire emise conform prezentului PUZ se va putea face doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform acestui PUZ, după trecerea în domeniul public a terenului in suprafata de 44 mp necesar intregirii aliniamentului pe strada Armoniei și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției in conformitate cu Declaratia notariala nr. 295 din 28 martie 2019. De asemenea, toate amenajarile rutiere precum si dotarile tehnico-edilitare necesare, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr. 360/29.07.2008", strada Armoniei nr. 25, Timisoara.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției comunicare - Relaționare;
- Serviciului Școli Spitale;
- Biroului Sport Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;;
- Beneficiarului SC SEDAKO GROUP SRL;
- Proiectantului SC RD SIGN SRL;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara