Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 305/28.07.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare platformă industrială Monlandy`s", Calea Șagului DN 59 KM 8+950, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2017-009122/27.06.2017 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 63/21.02.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului", cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 20/10.10.2016, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 09/11.05.2017, respectiv Decizia de încadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 22 din 05.04.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Modificare platformă industrială Monlandy`s", Calea Șagului DN 59 KM 8 + 950, Timișoara, având ca beneficiar pe S.C. IMOBILIARA B.A.C. S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 23-PCS-16, realizat de S.C. 5U STAMP S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire (pentru cele 3 parcele construibile se păstrează indicii de construibilitate reglementați prin PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/2003 - "Platforma Industriala Monlandy’s": Regim de înalțime maxim P+3E,
Hmax=20.00 metri, accesele auto și pietonale se vor realiza conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2016-003258/10.11.2016, care a fost eliberat cu următoarele condiții ,,toate dotările tehnico - edilitare necesare pentru deservirea obiectivului, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului, respectiv trama stradală aferentă obiectivului se va efectua pe terenul și cheltuiala beneficiarului, apoi va fi trecută în proprietatea municipalității după ce aceasta va fi executată", realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax=55%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax=1.5, spatii verzi si plantate: min 20% spații compacte din suprafața terenului conform Deciziei de încadrare nr. 22/05.04.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Modificare platformă industrială Monlandy`s", Calea Șagului DN 59 KM 8 + 950, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara si va avea perioada de valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat în suprafață totală de 100.847 mp, este înscris în CF 443637 Timisoara, nr. cad. 443637, teren intravilan situat în Calea Șagului, Timișoara, proprietar fiind S.C. IMOBILIARA B.A.C. S.R.L. Terenul reglementat este liber de construcții.

Art. 4: Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planșei nr. 04 - ,,Proprietate asupra terenului", respectiv doar cu respectarea condițiilor impuse prin avizului Comisiei de Circulație nr. DT2016-003258/10.11.2016 și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.
Art. 5: După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Modificare platformă industrială Monlandy`s", Calea Șagului DN 59 KM 8 + 950, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Serviciului Școli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. IMOBILIARA B.A.C. S.R.L.
- Proiectantului S.C. 5 U STAMP S.R.L.
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOȘIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara