Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 446/09.09.2019
privind schimbarea destinației spațiului cu suprafața de 930,65 mp, din Căminul nr. 2 al Colegiului Tehnic „ Henri Coandă" Timișoara și a terenului în suprafață de 369 mp, situate în str. Brediceanu nr. 37, precum și transmiterea acestora în folosință gratuită Consiliului Județean Timiș, pentru desfășurarea activității Centrului de Resurse și Asistență Educațională "Speranța"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-21271/26.08.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-21271/26.08.2019 - al Serviciului Școli - Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.08.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-21271/26.08.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere art. 112, alin. 2, alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale și Ordinul 5819/2016 privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat și condițiile necesare acordării acestuia;
Având în vedere Adresa Consiliului Județean Timiș cu nr. 22996/24.11.2017, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2017-31209/12.12.2017;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 115/20.03.2018 și Hotărârea Consiliului Local nr. 150/11.04.2019 privind propopunerea de schimbare a destinației spațiului cu suprafața de 930,65 mp, din în Căminului nr.2 al Colegiului Tehnic " Henri Coandă", Timișoara și a terenului de acces în suprafață de 369 mp, situate în str. Brediceanu nr. 37, în vederea transmiterii în administrarea Consiliului Județean Timiș pentru desfășurarea activității Centrului de Resurse și Asistență Educațională "Speranța", pe o perioadă de 5 ani;
Având în vedere Avizul conform cu nr. 9434/09.08.2019 al Ministrului Educației Naționale privind schimbarea destinației spațiului cu suprafața de 930,65 mp, situat în Corpul C6 ( clădire internat - Cămin nr. 2) și a terenului de acces în suprafață de 369 mp, aflate în baza materială a Colegiului Tehnic " Henri Coandă" Timișoara, situat în str. Brediceanu nr. 37, din spații pentru învățământ în spatii necesare pentru desfășurarea activității Centrului de Resurse și Asistență Educațională "Speranța "aflat în subordinea Consiliului Județean Timiș, pentru desfășurarea activității Centrului de Resurse și Asistență Educațională "Speranța", pe o perioadă de 5 ani;
Având în vedere articolele nr. 867, 868, 869 și 870 Cod Civil;
Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier Dan Diaconu - viceprimar;
Având în vedere Procesul - verbal al ședinței în plen a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 09.09.2019;
În conformitate cu prevederile art. 108 lit. a), art. 129, alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă schimbarea destinației spațiului cu suprafața de 930,65 mp, situat la parterul și etajul I al Căminului internat nr. 2 - Corpul C6 , înscris în CF nr. 445460 Timișoara, nr. cad 445460 - C6 și a terenului cu suprafața de 369 mp, necesar accesului și pentru parcarea microbuzelor care asigură transportul persoanelor cu dizabilități, aflate în baza materială a Colegiului Tehnic " Henri Coandă" Timișoara, situat în str. Brediceanu nr. 37, din spații pentru învățământ în spatii necesare pentru desfășurarea activității Centrului de Resurse și Asistență Educațională "Speranța", aflat în subordinea Consiliului Județean Timiș.
Schimbarea destinației va opera de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data 09.08.2024, dată la care expiră Avizul conform nr. 9434/09.08.2019 al Ministrului Educației Naționale.

Art. 2: Se aprobă transmiterea în folosință gratuită Consiliului Județean Timiș, a spațiului și terenului prevăzut la art.1 pentru desfășurarea activității Centrului de Resurse și Asistență Educațională "Speranța".

Art. 3: Dreptul de folosință gratuită asupra spațiului și terenului prevăzut la art. 1 se va exercita de la data semnării Contractului de comodat de către cele două părți, până la data de 09.08.2024, dată la care expiră Avizul conform nr. 9434/09.08.2019 al Ministrului Educației Naționale.

Art. 4: Se aprobă Contractul cadru de comodat conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara să semneze contractul de comodat.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Serviciul Școli-Spitale și Baze Sportive și Serviciul Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Resurse Umane;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri Dotări Diverse I EST;
- Direcției Clădiri, Terenuri Dotări Diverse II VEST;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Serviciului Școli-Spitale și Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Inspectoratului Școlar al Județului Timiș;
- Consiliului Județean Timiș;
- Colegiului Tehnic "Henri Coandă"
- Centrului de Resurse și Asistență Educațională Speranța;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara