Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 140/28.09.2012
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Demolare partiala, reamenajare, extindere si schimbare destinatie din anexa in locuinta 2 ap. in regim de inaltime S+P+2E", str. Timocului nr. 23, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2012-016016/10.09.2012 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.140/2011 privind Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism nr. 07/26.04.2012;
Având în vedere Avizul Directiei pentru Cultura si Patrimoniul National al Judetului Timis nr. 296/Z/18.11.2011, precum si Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 603 din 30.01.2012;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,,Demolare partiala, reamenajare, extindere si schimbare destinatie din anexa in locuinta 2 ap. in regim de inaltime S+P+2E", str. Timocului nr. 23, Timișoara, având ca beneficiari pe MURESAN LUCIAN EMIL si MURESAN CARMEN SILVIA, întocmit conform Proiectului nr. 106/2010, realizat de S.C. TECTONICS HOUSE S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire in conformitatea cu Planul Urbanistic Zonal "Malurile Canalului Bega Timișoara" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2010: regimul de înălțime de max. S+P+2E, H maxim cornisa de 12 m, accesul la proprietate va fi asigurat doar pietonal din strada Timocului pe prelungirea strazii P. Ispirescu, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2012-000429/08.03.2012, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 2, spații verzi de min 35% din suprafața totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu ,,Demolare partiala, reamenajare, extindere si schimbare destinatie din anexa in locuinta 2 ap. in regim de inaltime S+P+2E", str. Timocului nr. 23, Timișoara, având ca beneficiari pe MURESAN LUCIAN EMIL si MURESAN CARMEN SILVIA, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul studiat în suprafață totală de 704 mp, este inscris in CF nr. 413682, Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2402), avand nr. top 5802/2, teren, curte, anexe, proprietari fiind MURESAN LUCIAN EMIL si MURESAN CARMEN SILVIA.

Art. 4: La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Aceasta se va putea elibera doar dupa ce suprafata de teren de 66 mp necesara realizarii circulatiei pietonale si pistei pentru biciclete, prevazute in Planul Urbanistic Zonal "Malurile Canalului Bega Timișoara" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2010, va deveni domeniu public.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu ,,Demolare partiala, reamenajare, extindere si schimbare destinatie din anexa in locuinta 2 ap. in regim de inaltime S+P+2E", str. Timocului nr. 23, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.7 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calității; -
- Beneficiarilor MURESAN LUCIAN EMIL si MURESAN CARMEN;
- Proiectantului S.C. TECTONICS HOUSE S.R.L;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara