Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta



/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 529/24.10.2018
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 361/06.07.2018 si neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, Piata Victoriei nr 3, etaj PARTER, ap. SAD 2, inscris in CF nr. 400893-C1-U34, nr. top 400893-C1-U34, la pretul de 659.836,00 lei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC 2018 - 20559/04.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, dl. Nicolae Robu și a d-lui. consilier local RADU DIMECA;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018 - 20655/04.09.2018 intocmit de Compartimentul Monumente-Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 04.09.2018 -Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 20655/04.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere adresele de raspuns ale aparatului de specialitate al primarului, respectiv a Direcției Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic, Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse - Comp. SAD, Biroului Sport Cultură, Serviciului Școli Spitale, prin care ni se comunică faptul că imobilul situat in Timișoara, Piata Victoriei, nr. 3, ap. SAD 2, jud. Timis, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 361/06.07.2018 privind exercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, Piata Victoriei nr. 3, etaj PARTER, ap. SAD 2, inscris in CF nr. 400893-C1-U34, nr. top 400893-C1-U34, la pretul de 659.836,00 lei;
Avand in vedere adresa cu nr. SC 2018-15240, 15243, 15242/03.09.2018 a Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al sedintei Consiliului Local care a avut loc in data de 06.07.2018, precum si cel din 27.07.2018;
In conformitate cu prevederile art. 4, alin. (4) și alin. (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr. 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara - privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intentioneaza sa vândă imobile monumente istorice sau incluse in lista monumentelor istorice;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) litera b) și c), art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se revoca Hotărârea Consiliului Local nr. 361/06.07.2018 privind exercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Victoriei nr. 3, etaj PARTER, ap. SAD 2, inscris in CF nr. 400893-C1-U34, nr. top 400893-C1-U34, la pretul de 659.836,00 lei.
Art. 2: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, Piata Victoriei nr. 3, etaj PARTER, ap. SAD 2, inscris in CF nr. 400893-C1-U34, nr. top 400893-C1-U34, la pretul de 659.836,00 lei.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest, Compartimentul Monumente și Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site -ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare-Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Camera de Comert Industrie si Agricultura Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara