Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 321/29.07.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire Centru de incurajare si sustinere a dezvoltarii IMM-urilor", Bv. Cetatii nr. 5, 7, 9, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2010-014183/14.07.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 3456 din 05.07.2010;
Având în vedere Avizul prealabil de Oportunitate nr. 03/10.06.2009 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 264/30.06.2009;
Având în vedere Raportul de Avizare Favorabil nr. 05/PV-04.03.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) și alin. 5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire Centru de incurajare si sustinere a dezvoltarii IMM-urilor", Bv. Cetatii nr. 5, 7, 9, Timișoara, având ca beneficiar pe S.C. HANOVER S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 33/HNV/10, realizat de S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc indicii de construibilitate pentru functiunea propusa: regimul de înălțime de max 2S+P+3E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, procentul de ocupare al terenului POT max de 78 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT de max 3, spații verzi de minim 20% din suprafața totală a parcelei - conform Avizului Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 3456/05.07.2010, acces auto în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2010-000276/10.06.2010, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiar.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire Centru de incurajare si sustinere a dezvoltarii IMM-urilor", Bv. Cetatii nr. 5, 7, 9, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat în suprafață totală de 2985 mp, este format din doua parcele proprietate privata si dintr-o parcela domeniu public, proprietatea Municipiului Timisoara, fiind identificat prin:
- C.F. nr. 403098, Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 11242), având nr. top 20674, 20675, 20676, 20677, 20673/1, teren intravilan in suprafata de 2498 mp, proprietari fiind pe cote parti Draghici Constantin, Draghici Loredana Luminita si S.C. Hanover S.R.L., pentru care s-au obtinut Declaratii Notariale din partea coproprietarilor cu nr. 775/13.07.2010 si 776/13.07.2010;
- C.F. nr. 403098 - C1, Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 149510/S), având nr. top 20674, 20675, 20676, 20677, 20673/1/S, constructii administrative si social- culturale, proprietari Draghici Constantin si Draghici Loredana Luminita;
- C.F. nr. 422507, Timisoara, având nr. top 31145/a/2, teren intravilan in suprafata de 137 mp, proprietar Draghici Constantin;
- C.F. nr. 407495, Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 138313), având nr. top 31145/a/1, teren intravilan in suprafata de 692 mp (din care 350 mp aferenti terenului studiat), proprietar Municipiul Timisoara - Domeniu Public, pentru care s-a obtinut Acord favorabil faza PUZ prin Adresa Directiei Patrimoniu nr. DP2010-005219/08.06.2010.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construire Centru de incurajare si sustinere a dezvoltarii IMM-urilor", Bv. Cetatii nr. 5, 7, 9, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara,.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Dezvoltare;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Beneficiarului S.C. HANOVER S.R.L.;
- Proiectantului S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara