Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 376/28.09.2010
privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timișoara a biletelor la ordin emise de către SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA în valoare de 50 milioane lei în vederea asigurării plății combustibililor pentru producerea energiei termice pentru populație


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin.(1) lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către Primarul Municipiului Timișoara, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. SC2010-23057/ 28.09.2010.;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. (același numar ca mai sus) 23057/28.09.2010.;
c) raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare plății combustibililor de către SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA pentru producerea energiei termice pentru populație;
Hotărârea Consiliului de administrație al Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA nr.26/26.04.2010
Hotărârea AGA a Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA nr. 4/27.04.2010
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 111/12.10.2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar - fiscale;
Constatând necesitatea de a asigura resursele finaciare plății combustibililor de către SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA pentru producerea energiei termice pentru populație;
Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 328/29.07.2010 privind aprobarea contractării de către SC Colterm SA a unui credit în valoare de 50 milioane lei;


HOTARASTE

Art. 1. - Se aprobă avalizarea de către Municipiul Timișoara a biletelor la ordin emise de către SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA în valoare de 50 milioane lei plus dobânda în vederea asigurării plății combustibililor pentru producerea energiei termice pentru populație.
Art. 2. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Timișoara următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
b) valoarea biletelor la ordin avalizate, în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare a Municipiului Timișoara;
d) durata serviciului datoriei publice locale de 3 ani, cu perioada de grație de 1 an și perioada de rambursare a finanțării rambursabile de 2 ani;
e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Timișoara, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Art. 4.- Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale;
- Monitorul Oficial al Municipiului Timișoara
- pe pagina de internet: www.primariatm.ro


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara