Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 463/09.09.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE ȘI PRODUCȚIE", extravilan municipiul Timișoara, zona Freidorf, județul Timiș, CF nr. 414113 Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-011251/10.07.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare - a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-011251/10.07.2019 - al Directiei de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.08.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-011251/10.07.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin.1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 03/14.02.2019, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 20/04.07.2019, Avizul C. J. Timis nr. 42/01.07.2019, Avizul Directiei pentru Cultura Timis nr. 1000/22.03.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 67 din 25.06.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), lit. c), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE ȘI PRODUCȚIE", extravilan municipiul Timișoara, zona Freidorf, județul Timiș, CF nr. 414113 Timișoara, având ca beneficiar pe Buga Viorel și Buga Laura, întocmit conform Proiectului nr. 332/2017, realizat de S.C. Atelier CAAD S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
Pentru ZONĂ DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE
- regim de construire: izolat sau cuplat;
- functiuni predominante: Birouri, depozitare si productie nepoluantă
- H max = 12,00 m (cornisă); Hmax 16,00m (coama),
- regim de inaltime P+2E (niveluri);
- POT max = 55 %;
- CUT max = 1,6;
- retragere minimă fată de aliniament, retrageri minime fată de limitele laterale si fată de limitele posterioare: conform plansei "PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE" - plansa nr. U02.
Spații verzi - minim 20% pe parcelă, conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 67 din 25.06.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, suprafață care va fi amenajată și întreținută.
Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".
În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.
Circulații și accese: accesele auto și pietonale din Calea Sagului - DN 59 prin drumul existent De 1193 care apartine domeniului public de interes local si prin strada nou configurata, conform plansei Reglementari urbanistice - plansa U.02, cu respectarea Avizului Comisiei de Circulație nr. DT2019-003738/18.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din Regulamentul General de Urbanism.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE ȘI PRODUCȚIE", extravilan municipiul Timișoara, zona Freidorf, județul Timiș, CF nr. 414113 Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani.
Terenul reglementat în suprafață totală de 20000 mp, teren extravilan, este înscris în: CF nr. 414113 - Timișoara (CF vechi 4622 Freidorf), cu nr. cadastral 414113 (nr. cad. vechi A 1316/16) Steren = 20000 m2 proprietari Buga Viorel și Buga Laura.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE ȘI PRODUCȚIE", extravilan municipiul Timișoara, zona Freidorf, județul Timiș, CF nr. 414113 Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- S.C. ATELIER CAAD S.R.L.;
- Buga Viorel și Buga Laura;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara