Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 509/24.10.2018
privind aprobarea operațiunii de dezlipire a parcelei de teren înscrisă în CF nr. 409038 Timișoara, nr.top.27521/1/1 cu suprafața de 6359 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. top. 27521/1/1/1 cu suprafața de 5718 mp. și Lotul 2 cu nr. top. 27521/1/1/2 cu suprafața de 641 mp. și dezlipirea parcelei de teren înscrisă în CF 436289 Timișoara cu suprafața de 2479 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr.top.27519/1 cu suprafața de 119 mp. și Lotul 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafața de 2360 mp. și alipirea lotului 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafața de 2360 mp. cu Lotul 2 cu nr. top.27521/1/1/2 cu suprafața de 641 mp., rezultând o parcelă nouă cu suprafața de 3001 mp., situată în Piața Prahova 12


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de Motive nr.CT 2018-004653/24.09.2018 - a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr. CT 2018 - 004653/24.09.2018 - al Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT 2018 - 004653/27.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate, nr. CT2018-004653/24.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere art.78 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, modificat prin Ordinul nr.1304/2015;
Conform Decret nr.308/26.10.1976 privind exproprierea unor terenuri și construcții în Municipiul Timișoara, terenurile respective au trecut în proprietatea Statului Român;
Având în vedere Protocolul de predare-primire încheiat între SC ELJ AUTOMOTIVE SA și Municipiul Timișoara încheiat în data de 15.02.2017;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 268/26.12.2016 privind preluarea în baza Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 a terenului din Timișoara, str. Prahova nr. 12, în suprafață de 3001 mp., proprietatea Statului Român, identificat conform proiect nr.74-T( anul 2005) întocmit de Pfa Corlan Dumitru;
Având în vedere prevederile art.4 din Hotărârii de Guvern nr.834/1991 - privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, republicată și modificată;
Luând în considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Aprobarea operațiunii de dezlipire a parcelei de teren înscrisă în CF nr. 409038 Timișoara, nr.top.27521/1/1 cu suprafața de 6359 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. top. 27521/1/1/1 cu suprafața de 5718 mp. și Lotul 2 cu nr. top. 27521/1/1/2 cu suprafața de 641 mp. și dezlipirea parcelei de teren înscrisă în CF 436289 Timișoara cu suprafața de 2479 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr.top.27519/1 cu suprafața de 119 mp. și Lotul 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafața de 2360 mp.

Art.2: Aprobarea operațiunii de alipire a lotului 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafața de 2360 mp. cu Lotul 2 cu nr. top.27521/1/1/2 cu suprafața de 641 mp., rezultând o parcelă nouă cu suprafața de 3001 mp.situată în Piața Prahova nr.12, conform documentației întocmită de SC BLACK LIGHT proiect 2648/2017 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și constituie Anexa 1.

Art.3: Aprobarea realizării pe parcela nou creată a unei parcări publice și a unei Piețe Țărănești de tip piață volantă cu respectarea condițiilor în materie și a legislației specifice.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site -ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara