Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 206/04.06.2020
Privind acordarea pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020 a unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în Municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2020-11271/25.05.2020, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. IF2020-022721 din data de 25.05.2020 al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Nota de Fundamentare nr. IF2020-022722/25.05.2020 - Anexa la raportul de specialitate al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 26.05.2020 -Anexa la Raportul de specialitate al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara nr.IF2020-22721/25.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Având în vedere prevederile art.V din Ordonanta de Urgenta nr.69 din 14 mai 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal , precum si pentru instituirea unor masuri fiscale;
Tinand seama de prevederile Decretului nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si ale Decretului nr.240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;
Avand in vedere Ordinul nr.791 din 24 martie 2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2;
Avand in vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, Titlul IX;
Avand in vedere prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.b, alin.4 lit.c din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori la bugetul local al Municipiului Timișoara de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, se aprobă acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, astfel:
a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidențiale, situate pe raza teritorială a Municipiului Timișoara, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;
b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, situate pe raza teritorială a Municipiului Timișoara, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

Art.2:: (1) Pentru a beneficia de prevederile art.1 lit. a), proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.
(2) Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) vor menționa fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice. Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cererea prevăzută la alin.(1) o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
(3) În cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență, din declarația pe propria răspundere prevăzută la alin.(1) trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații:
a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;
b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică.
(4) Pentru încadrarea în situația prevăzută la alin.(3) lit.b) proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale verifică dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020.
(5) Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la alin.(1) vor anexa declarația pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situațiile prevăzute la alin.(3) lit. a) și b), însoțită de declarațiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activității economice a acestora și/sau de certificatele pentru situații de urgență emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care și-au întrerupt parțial activitatea economică, după caz.
(6) În cazul în care persoanele prevăzute la art.1 lit.a) au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parțial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.


Art.3: (1) Pentru a beneficia de prevederile art.1 lit.b), concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere. În declarația pe propria răspundere contribuabilii vor menționa prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență.
(2) În cazul în care persoanele prevăzute la art.1 lit. b) au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.


Art.4: În cazul contribuabililor persoane fizice, care beneficiază de prevederile art.1 lit.a), impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere și a bonificației de 10% stabilită pentru anul 2020 prin art.2 al Hotărârii Consilului Local al Municipiului Timișoara nr.542/12.11.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2020.


Art.5: Facilitățile la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, prevăzute la art.2 și art.3 din prezenta, vizează doar obligații aferente anului fiscal 2020, pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020.


Art.6: Cererile de acordare a facilităților la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, prevăzute la art.2 și art.3 din prezenta se soluționează de către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.


Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.


Art.8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției Generală de Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Compartimentului Monumente;
- Biroului Autorizare Activitati Comerciale;
- Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
- Biroului Salubrizare;
- Serviciului Resurse Umane;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Achizitii Publice;
- Serviciului Scoli, Spitale și Baze Sportive;
- Compartimentului Sport;
- Serviciului Public Asistenta Medicala Scolara;
- Biroului Gestiune Populatie Canina, Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Directiei de Evidenta a Persoanelor;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Direcției Poliției Locale Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara