Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 447/09.09.2019
privind împuternicirea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, a Comisiei de Negociere cu Terții, în vederea negocierii cumpărării terenului situat în Timișoara, Aleea Gorniștilor, nr. 6, în vederea asigurării accesulului autospecialelor de intervenție în caz de incendiu și utilaje pentru executarea unor lucrări de construcții la Școala Gimnazială nr. 27


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-19894/06.08.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-19894/06.08.2019 al Serviciului Școli ,Spitale și Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa Direcției Economice privind Raportul de specialitate nr. SC2019-19894/06.08.2019 ;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.08.2019- Anexă la Raportul de specialitate nr.nr. SC2019-19894/06.08.2019 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Procesul verbal de control nr. 72211/TM/27.03.2017 al Inspectoratului Pentru Situați de Urgență "Banat" al județului Timiș ;
Având în vedere Adresa cu nr. nr.2289/26.06.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.SC2017-015775/27.06.2017, a conducerii Școli Gimnaziale nr. 27 privind achiziționarea terenului în suprafață de 427 mp, înscris în CF nr. 422748 Timișoara , CF vechi nr. 147421, nr. top 26737/2, situat în str. Aleea Gornisților nr 6;
Având în vedere adresa cu nr. SC2017- 14216/12.06.2017 a d-nei Drăgan Doina privind intenția de vânzare a terenului în suprafață de 427 mp, înscris în CF nr. 422748 Timișoara , CF vechi nr. 147421, nr. top 26737/2, situat în str. Aleea Gornistilor nr 6;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finațele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile art. 20, alin. 1 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin 2 lit. d) și alin. 7 lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ


HOTARASTE

Art.1: Se împuternicește Comisia de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr.7/2012, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.43/2016, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2016, respectiv Hotărârea Consiliului nr.209/2017, în vederea negocierii cumpărării terenului în suprafață de 427 mp, situat în Timișoara, aleea Gorniștilor nr. 6, înscris în CF nr. 422748 Timișoara , CF vechi nr. 147421, nr. top 26737/2, aflat in proprietatea numitei Drăgan Doina , în vederea asigurării accesulului autospecialelor de intervenție în caz de incendiu și utilaje pentru executarea unor lucrări de construcții la Școala Gimnazială nr. 27.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, Serviciul Școli, Spitale și Baze Sportive, Direcția Ecomomică, și Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site -ul propriu și totodată, se comunică :
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est ;
- Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest ;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Școli, Spitale și Baze Sportive;
- Școlii Gimnaziale nr. 27;
- D-nei Drăgan Dioina;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara