Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 466/09.09.2019
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT și a devizului general pentru obiectivul" Extindere și reabilitare imobil- str. V. Alecsandri nr.1"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr SC2019-20884/20.08.2019 - privind oportunitatea Proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 -20966/20.08.2019 al Biroului Construcții -Instalații din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019 - 20966/03.09.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2019 - 20966/20.08.2019;
Avizul în vedere Adresa nr. SC2019 - 20966/04.09.2019 a Direcției Economice;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având in vedere Programul de Dezvoltare 2019, investiții, cap. 51.02.01.03 - Autorități executive și acțiuni externe.
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.79/09.09.2016 privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii "Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, Timișoara;
În baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2, lit.b și alin 4 lit.d din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin.1 și 3 și art.196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1 : Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru proiectul "Extindere și reabilitare imobil - str. V. Alecsandri nr.1", str. V. Alecsandri nr.1 prevazuți în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 : Se aprobă devizul general actualizat, pentru proiectul "Extindere și reabilitare imobil- str. V. Alecsandri nr.1",str. V. Alecsandri nr.1, prevazut în Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Construcții Instalații din cadrul Primariei Municipiului Timișoara.

Art. 4 : Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Generală Drumuri ,Poduri ,Parcaje si Retele de Utilitati;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest
- Serviciului Scoli-Spitale și Baze Sportive;
- Biroului Constructii Instalatii;
- Direcției Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara