Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 445/09.09.2019
privind schimbarea destinației imobilului din Timișoara, str. Martir Gogu Opre (fosta str. Vaslui) nr. 24, și atribuirea în folosință gratuită către FUNDAȚIA TIMIȘOARA ’89 pentru desfășurarea activității de "Complex de servicii sociale"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 21270/26.08.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 21270/26.08.2019 al Serviciului Școli, Spitale și Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.08.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 -21270/26.08.2019;
Având în vedere Avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere art. 112, alin. 2 , alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale și Ordinul nr. 5819/2016 privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat și condițiile necesare acordării acestuia;
Având în vedere adresa cu nr. 342/6.03.2019 a FUNDAȚIEI TIMIȘOARA ’89, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC 2019-005421/05.03.2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 253/07.05.2019 - privind propunerea de schimbare a destinației imobilului din Timișoara, str. Martir Gogu Opre (fosta str. Vaslui) nr.24, înscris în Cartea Funciara nr.423716 Timișoara, nr.top. 395/a/6 în vederea atribuirii în folosință gratuită către FUNDAȚIA TIMIȘOARA ’89 pentru o perioadă de 10 ani, modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 396/25.07.2019;
Având în vedere Avizul conform nr. 9378/02.08.2019 al Ministerului Educației Naționale, privind schimbarea destinației imobilului situat în Municipiul Timișoara, str. Martir Gogu Opre (fosta str. Vaslui) nr. 24;
Ținâd cont de prevederile art. 287, alin. (2) , art. 297 alin. (1) și art. 108 lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 874 din noul Cod civil;
În conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă schimbarea destinației din spațiu pentru învățământ, în spațiu pentru desfășurarea activității, FUNDAȚIEI TIMIȘOARA ’89, imobilului situat în Timișoara, str. Martir Gogu Opre (fosta str. Vaslui) nr. 24, care face parte din domeniul public al Municipiului Timișoara, care face parte din baza materială a Liceului Tehnologic de Transporturi Auto, compus din:
- corpul I de clădire în regim parter cu suprafață utilă de 190,33 mp, și terenul construit și neconstruit în suprafață de 1491 mp, înscris în Cartea Funciara nr. 423716 Timișoara, nr. top. 395/a/6;
- corpul II- clădire anexă în regim parter cu suprafață utilă de 90,79 mp, nevidențiat în Cartea Funciară 423716 Timișoara".
Schimbarea destinației va opera de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data 02.08.2029, dată la care expiră Avizul conform nr. 9378/02.08.2019 al Ministerului Educației Naționale.

Art. 2: Se aprobă transmiterea a în folosință gratuită a imobilului prevăzut la art. 1 către FUNDAȚIA TIMIȘOARA ’89 pentru desfășurarea activității de "Complex de servicii sociale".

Art. 3: Dreptul de folosință gratuită asupra spațiului și terenului prevăzut la art. 1 se va exercita de la data semnării Contractului de comodat de către cele două părți, până la data de 02.08.2029, dată la care expiră Avizul conform nr. 9378/02.08.2019 al Ministerului Educației Naționale.

Art. 4: Se aprobă Contractul cadru de comodat, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara să semneze Contractul de comodat.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Serviciul Școli, Spitale și Baze Sportive și Serviciul Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare ;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I EST;
- Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II VEST;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Serviciului Școli, Spitale și Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului ;
- Fundației Timișoara "89;
- Liceului Tehnologic de Transporturi Auto";
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL, CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara