Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 464/09.09.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare ansamblu locuințe colective cu funcțiuni complementare la parter si parcelare teren pentru locuinte individuale/ semicolective str. Grigore T. Popa (fosta str. Campina) nr. 41-43-49, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-010998/10.07.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-010998/10.07.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.08.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019 - 010998/10.07.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin.1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 12/15.03.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 16/18.06.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 35 din 08.04.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, lit c), alin 2, lit c) si alin. 6, lit c) din Ordonanța de Urgrnță a Guvernului nr.57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin 1 și alin.3 din Ordonanța de Urgență Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1 :Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare ansamblu locuințe colective cu funcțiuni complementare la parter si parcelare teren pentru locuinte individuale/ semicolective str. Grigore T. Popa (fosta str. Campina) nr. 41-43-49, Timișoara, având ca beneficiar pe SC TIMCON SA, întocmit conform Proiectului nr. 71/2017, realizat de BIA EMILIA DUMITRELE, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
SUBZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE (maxim 2 unitati locative pe parcela) - parcelele 8 si 8"
- funcțiuni predominante: clădiri de locuit în sistem individual/semicolective (maximum două unități locative)
- Regim de înălțime : S+P+1E+M/Er;
- Hmaxcornișă = 8.00m; Hmax=10.00m;
- POTmax = 35 %;
- CUTmax = 1.00;
- Spatiu verde pe parcela - minim 30%;
SUBZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER- parcelele 2, 7, 11
- funcțiuni predominante: clădiri de locuit în sistem colectiv și servicii compatibile cu locuirea situate la parter;
- Regim de înălțime S+P+2E cu subpanta;
- Hmaxcornișă = 10.00m; Hmax=12,00m
- POTmax = 40%;
- CUTmax = 1.20;
- Spatiu verde pe parcela - minim 20%;
SUBZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER- parcelele 10-10"
- funcțiuni predominante: clădiri de locuit în sistem colectiv;
- functiuni complementare: comert, servicii, activitati ce nu contribuie la poluarea fonica sau de alta natura a zonei inconjuratoare, de exemplu: cabinet medical, farmacie, sedii firma, gradinita, prestari servicii, etc;
- Regim de înălțime 2S+P+8E; Imobilele cu regim 2S+P+8E vor fi dotate in mod obligatoriu cu lift, conform normativelor in vigoare.
- Regimul de inaltime 2S+P+8E a imobilului de pe parcela 10", se va realiza in concordanta cu vecinatatile (nu pe intreaga suprafata a imobilului - posibil in 2 trepte)
- Hmax=29.00m
- POTmax = 50%;
- CUTmax = 3.50;
- Spatiu verde pe parcela - minim 10%;
SUBZONĂ SPATII VERZI - PARCURI DE UTILITATE PUBLICA - parcela 9
- funcțiune predominanta: parcuri de utilitate publica - minim 6.82% (1.422 mp) - conform Deciziei de incadrare nr. 35/08.04.2019 a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis;
- se vor realiza amenajari specifice parcurilor, gradinilor publice, scuarurilor;
SUBZONĂ DRUMURI DE UTILITATE PUBLICA - parcela 1
- cai de comunicatie, trotuare, alei pentru ciclisti, spatii verzi de aliniament plantate, amenajare locuri de parcare de-a lungul cailor de acces;
Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public și cel privat) se va face respectând aliniamentul propus în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE :
- Pentru parcelele 10,10’,11 conform plansei de reglementari
- Pentru parcelele 2-8,8’ retragerea fata de aliniament este de 6m
- Exceptiile de la regulile mai sus mentionate se aplica in situatia cabinelor de poarta, a posturilor de transformare si a S.R.M.S., care pot fi amplasate pe limita de proprietate dinspre strada si a balcoanelor care pot iesi in afara limitei de construibilitate dar nu mai mult de 1.80m;
Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condițiile:
- In cazul in care cladirile de locuit sunt cuplate(pentru parcelele 2-7), distanta acestora fata de limitele dintre parcele, va fi de H/2 din inaltimea la cornisa
- In cazul in care cladirile de locuit sunt izolate(pentru parcelele 2-7), distanta acestora fata de limitele dintre parcele, va fi de minim 4m
- pentru parcelele 8, 8’ cladirile se vor realiza in interiorul zonei de construibilitate reprezentata in plansa de reglementari (2m conform cod civil)
- pentru parcelele 10,10’,11 cladirile se vor realiza in interiorul zonei de construibilitate reprezentata in plansa de reglementari;
- La amplasarea constructiilor pe limita de proprietate se va solicita acordul notarial al proprietarului parcelei fata de care se amplaseaza constructia propusa;
- autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).
- amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sănătății,
Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiții:
- Pentru parcelele 2-7,8 retragerea fata de limita posterioara va fi de 8m
- Pentru parcela 8’ retragerea va fi de 10m
- Pentru parcelele 10,10’,11 cladirile se vor amplasa in interiorul zonei de construibilitate reprezentata in plansa de reglementari ;
Amplasarea unei construcții principale în spatele unei alte construcții - nu este cazul;
Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-003976/23.05.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.;
În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare ansamblu locuințe colective cu funcțiuni complementare la parter si parcelare teren pentru locuinte individuale/ semicolective str. Grigore T. Popa (fosta str. Campina) nr. 41-43-49, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani.
Terenul reglementat în suprafață totală 20.861 m, este inscris in CF 418481, top 1829/1-1830/1-1831/1/1/1/2 (CF vechi 149573), cad 418481 cu S=868mp, CF 440813, Cad 440813 cu S=19.313mp, CF 433531 (top 28682/3, CF vechi 142195 tm), cad 433531, cu S=680mp, este proprietatea SC TIMCON SA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare ansamblu locuințe colective cu funcțiuni complementare la parter si parcelare teren pentru locuinte individuale/ semicolective str. Grigore T. Popa (fosta str. Campina) nr. 41-43-49, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6 : Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- InstituțiaeiPrefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC TIMCON SA;
- Proiectantului BIA EMILIA DUMITRELE;
- O.C.P.I Timiș;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara