Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 367/27.10.2009
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 196/2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în Municipiul Timisoara pentru anul 2010


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. IF - 19358/08.10.2009 al Primarului Municipiului Timisoara - Domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului si probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultura, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 253 alin. 2, art. 267 alin. 1, 4, 7, 11, 12,13, art. 268 alin. 1, 2, 3, 4, 5, art. 270 alin. 4, art. 271 alin. 2 lit. a si b, alin. 5, art. 275 alin. 2, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata si completata;
Având în vedere prevederile, pct. 14, pct. 146, pct. 155 alin. 1 lit. c, pct. 156 alin. 2, pct. 158 alin. 3 si 4, pct. 163 alin. 2, pct. 165 alin. 1, pct. 180, pct. 224 alin. 1, 2 si 3 din Hotărârea Guvernului nr. 44 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, modificata si completata;
In temeiul Hotărârii Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. (b) si alin.(4) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată si modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala , republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în Municipiul Timisoara pentru anul 2010, se modifică după cum urmează:
(1) Anexa nr. 1 prevăzută la art. 1 litera "a" din Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în Municipiul Timisoara pentru anul 2010, se înlocuiește cu Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Art. 1 litera "b" va avea următorul cuprins:
"b) cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a clădirii la calcularea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice, se stabilește la 0,75 %;"
(3) Art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art.3: Majorarea anuală aplicată impozitului pe clădire datorat de contribuabilii persoane juridice, pentru anul fiscal 2010, se stabilește de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, la 20%."
(4) Art. 4 alin. (2) va avea următorul conținut:
"Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenție și se sancționează astfel:
a) depunerea peste termen a declarațiilor fiscale se sancționează cu amendă de la 60 lei la 240 lei în cazul persoanelor fizice, și de la 240 la 960 lei în cazul persoanelor juridice.
b) nedepunerea declarațiilor de impunere se sancționează cu amendă de la 240 lei la 600 lei, în cazul persoanelor fizice, și, de la 960 la 2400 lei în cazul persoanelor juridice."

Art. 2: Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 196/2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în Municipiul Timisoara pentru anul 2010, și ale Anexelor nr. 2 - 5, rămân neschimbate.

Art. 3: Prezenta hotărâre intra in vigoare începând cu anul fiscal 2010.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Fiscală a Municipiului Timisoara, Direcția Urbanism, Serviciul Agricol și Compartimentul Arhivă din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunica:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Drumuri si Transporturi;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Politia Comunitara;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern si Managementul Calității;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara