Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 472/20.12.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire spatiu comercial produse alimentare si nealimentare", strada Martirilor 1989 nr. 98, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2010-028499/19.11.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Favorabil nr. 08/12.11.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,,Construire spatiu comercial produse alimentare si nealimentare", strada Martirilor 1989 nr. 98, Timișoara, având ca beneficiar pe S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., întocmit conform Proiectului nr. 031/09, realizat de S.C. N&D INTERNATIONAL S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de P, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2010-000068/13.05.2010, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 30%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim de 0,3, Hmax cornisa = 5,32 m, Hmax coama = 7,65 m, spații verzi de minim 13,03% din suprafața totală a parcelei - conform Avizului Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 127 din data de 08.11.2010

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu ,,Construire spatiu comercial produse alimentare si nealimentare", strada Martirilor 1989 nr. 98, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat în suprafață totală de 6552 mp este inscris in: CF nr. 416708, Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 130923), avand nr. top 14363/2/2-14362/2/2-14362/1/2-14360 - teren si constructii industriale - Incinta I Plafar - in suprafata de 3103 mp, CF 416709, Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 148250), avand nr. top 416709, teren si constructii industriale - in suprafata de 3161 mp si CF nr. 416710, Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 148249), avand nr. top 416710 - in suprafata de 288 mp, fiind proprietatea beneficiarului S.C. LIDL ROMANIA S.C.S..
Pe terenul studiat se gasesc 3 corpuri de cladire in suprafata construita de 3161 mp (Corp I - Corp administrativ in regim P+2E, Corp II - Sectia de conditionari si ambalari si Sectia de atomizare in regim P, Corp III - Depozit de materii prime si produse, in regim de P+2E), ce urmeaza a fi demolate conform Autorizatiei de Desfiintare nr. 1949/08.11.2010.
Totodata se renunta la dreptul de folosinta inscris in CF nr. 416708 si CF nr. 416710 (Partea III - Foaie de sarcini ), pentru acces la reteaua de apa, gaz, energie termica si electrica din incinta II Plafar, intrucat constructia nou propusa prin documentatie, se va racorda la utilitatile existente pe strada Mures, asa cum rezulta din Memoriul justificativ (anexa PUD), intocmit de proiectantul S.C. N&D INTERNATIONAL S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu ,,Construire spatiu comercial produse alimentare si nealimentare", strada Martirilor 1989 nr. 98, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Tehnice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Economice;
- Direcției Dezvoltare;
- Institutia Arhitectului Sef;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Beneficiarului;
- Proiectantului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara