Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 460/09.09.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconversie incinta industriala în zona mixta", strada Anton Pann nr. 9 si Piata Aurel Vlaicu nr. 1-2"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-011474/17.07.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-011474/17.07.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.08.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-011474/17.07.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 15/15.03.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 17/18.06.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 12 din 18.02.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
Având în vedere Avizul MAPN - Statul Major al Apararii nr. DT5839/14.08.2018
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, alin 2, lit. c) si alin. 6, lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. 1 și 3 din Ordonanța de Urgenă a Guvernului 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Reconversie incintă industrială în zonă mixtă", strada Anton Pann nr. 9 și Piața Aurel Vlaicu nr. 1-2, Timisoara, având ca beneficiar pe SC CERAMICA CRINUL SA, întocmit conform Proiectului nr. P89/2017, realizat de SC POLIFORM SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
Functiuni propuse: - Zonă mixtă: servicii si locuințe colective
P.O.T. servicii = max. 65%
P.O.T. locuire colectivă= max. 35%
C.U.T. = max. 2,4
Regim de înălțime max. (S)+P+3E+3Er
Hmax. cornișă = 13m - pentru Regimul de înălțime (S)+P+2E
Hmax. cornișă = 16m - pentru Regimul de înălțime (S)+P+3E
Hmax. totală = 25m
Spații verzi amenajate: min. 20%, în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecția Mediului, Decizia de încadrare nr. 12/18.02.2019 - min 20,00%. Suprafața de zone verzi va fi amenajată și întreținută.
Retrageri față de aliniament, limitele laterale și limita posterioară, zonele de construibilitate se vor realiza conform planșei Reglementări Urbanistice nr. P89-A03.
Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".
Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003595/28.06.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.
În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Reconversie incintă industrială în zonă mixtă", strada Anton Pann nr. 9 și Piața Aurel Vlaicu nr. 1-2, Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat este în suprafață totală de 4862mp, proprietar SC CERAMICA CRINUL SA, conform extraselor CF anexate la documentație: CF nr. 401659 nr. cad. 401659 (CF vechi 108174, nr. top 6818/2/2) Steren = 1484 mp; CF nr. 408407 nr. cad 408407 (CF vechi 108174, nr. top 6815) Steren = 1024 mp; CF nr. 408408 nr. cad 408408 (CF vechi 108174, nr. top 6817/2) Steren = 111mp; CF nr. 408409, nr. cad 408409 (CF vechi 108174, top 6819/2/1/2) Steren - 504 mp; CF nr. 412741, nr. cad 412741 (CF vechi 16604, nr. top 6816) Steren = 1739 mp, terenurile sunt situate în intravilan și au categoria de folosință curți-construcții.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Reconversie incintă industrială în zonă mixtă", strada Anton Pann nr. 9 și Piața Aurel Vlaicu nr. 1-2, Timisoara și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Seviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: SC CERAMICA CRINUL SA;
- Proiectantului: SC POLIFORM SRL;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara