Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 153/25.03.2014
privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creștere Timișoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-7476/24.03.2014 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Luând în considerare Hotărârea nr.6/13.03.2014 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creștere Timișoara", Hotărârea Consiliului Local nr. 607/10.12.2013 - privind înlocuirea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Timișoara în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creștere Timișoara" și Hotărârea Consiliului Local nr. 18/28.01.2014 privind completarea numărului de reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Timișoara în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creștere Timișoara" ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. 39/24.07.2012 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Muncipiului Timișoara în cadrul unor asociații;
Luând în considerare Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, nr. 387 din 30.09.2008 privind aprobarea delimitării zonei de influență a polului național de creștere Timișoara;
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 998/27.08.2008 pentru desemnarea polilor naționali de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 1.149/18.09.2008 privind modificarea și completarea H.G. nr. 998/2008;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 1.513 din 19 noiembrie 2008 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2008
Având în vedere Statutul și Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creștere Timișoara", aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/27.01.2009 și modificate prin Actul Adițional nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.184/02.11.2012;
Având în vedere prevederile art. 35, alin. (3), (4), (5) și (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;
În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
În conformitate cu prevederile art. 11, 12, 13 și 36, alin.2, lit. e) și alin.7, lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Actul adițional nr. 2 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creștere Timișoara", conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2: Se desemnează cel de-al 16-lea reprezentant al Municipiului Timișoara în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creștere Timișoara", respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale, după cum urmează: consilier PETRIȘOR ANDREI-ROMULUS.


Art.3: Se desemnează d-na Daniela Ștefan, consilier juridic în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, ca persoană împuternicită să întreprindă demersurile de autentificare a Actului adițional nr.2, aprobat prin Art. 1, precum și pentru înregistrarea acestuia în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.


Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.


Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Poliția Locală;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creștere Timișoara";
- D-lui Petrișor Andrei-Romulus;
- D-nei Daniela Ștefan;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER VASILE RUȘEȚ CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara