Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 376/11.10.2005
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate modificat și a costurilor de implementare, operaționalizare și întreținere aferente investiției "Reabilitarea și revitalizarea fortificației Cetății Timișoara - Bastionul Theresia"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005-16975/03.10.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere Hotarirea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12 / 25.01.2005 privind aprobarea promovarii proiectului ,, Reabilitarea si revitalizarea fortificatiei Cetatii Timisoara Bastionul Theresia".
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.(1) și alin (2) lit. (c), (d), (f), (m), (x) și (y) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă necesitatea și oportunitatea realizării investiției "Reabilitarea și revitalizarea fortificației Cetății Timișoara - Bastionul Theresia" in cadrul Programului PHARE 2004 -2006 Coeziune Economica si Sociala - Proiecte mari de infrastructura regionala, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă acoperirea de către Consiliul Local Timisoara a următoarelor costuri:
- costuri eligibile în sumă de 171.422 Euro fara TVA respectiv costuri neeligibile în sumă de 228.506 Euro cu TVA ;
- costuri suplimentare ce pot interveni pe parcursul implementarii proiectului ;
- costuri de operare și întreținere aferente investitiei.
(2) costurile prevăzute la aliniatul (1) reprezintă cota corespunzătoare de proprietate ( 32 % din cofinantarea locala ) a municipiului Timisoara din cladirea Bastionului , conform proiectului anexat.

Art.3: Se aproba ca dupa finalizarea proiectului , exploatarea obiectivului in ceea ce priveste cota parte de proprietate a municipiului Timisoara , sa se faca de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Art.4: Eventualele diferente vor fi regularizate la finalizarea proiectului pe baza extraselor de carte funciara.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Dezvoltare și Integrare Europeană, Directia Urbanism și Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciul Dezvoltare și Integrare Europeană
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Mass - media locala.Presedinte de sedinta
RADU ȚOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara