Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 224/19.06.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere cădire cu birouri administrative P+3E+Penthouse" Timișoara , str. Popa Șapca, nr. 12


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-001599/15.05.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și al Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
În baza art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Comisiei de Circulație nr. TH2007-000495/08.02.2007.
În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.( c ) si alin. 5 lit.( c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Extindere cădire cu birouri administrative P+3E+Penthouse" Timișoara , str. Popa Șapca, nr. 12 , având ca beneficiari pe CHIOIBAS Nicolaie și CHIOIBAS Letiția, întocmit conform Proiectului nr. 6/2006, realizat de S.C. D’arhitect S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 : Se stabilesc condițiile de construire recomandate: regimul de înălțime maxim P+3E+Penthouse, retragere în partea de nord a terenului de 1,90 m față de limita de proprietate și o retragere de 3,00 m față de limita de est, în partea de sud a terenului clădirea va fi amplasată pe limita de proprietate; clădirea propusă va face legătura cu clădirea existentă printr-o pasarelă, iar distanța între clădirea existentă și cea propusă va fi de 6,00 m.; accesul pe parcelă se va face din strada Popa Șapcă; necesarul de locuri de parcare pentru functionarea ansamblului se vor realiza astfel: la parterul cladirii propuse vor fi asigurate 17 locuri de parcare ce deservesc functiunile nou propuse, iar pe domeniul public se vor amenaja 5 locuri de parcare conform Hotărârii Consiliului Local nr. 18/2000, procentul de ocupare al terenului POT maxim = 50,5 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim = 1,69, spațiu verde în procent de 24,7 %,echivalentul a 209 mp, care se va realiza în continuarea aliniamentului existent.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în CF nr. 994 Timișoara având nr. cadastral 947-948/I., în suprafață de 846 mp, având ca proprietari peCHIOIBAS Nicolaie și CHIOIBAS Letiția.

Art. 4: Rețelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localității, cu respectarea avizelor aferente și pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției Comunicare;
-Direcției Dezvoltare;
-Direcției de Mediu;
-Direcției Drumuri și Transporturi;
-Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Beneficiarului Chioibaș Nicolaie și Chioibaș Letiția;
-Proiectantului S.C. D' arhitect S.R.L.;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara