Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 160/19.04.2011
privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timișoara și structuri sportive si acordarea contributiei financiare pentru sustinerea activitatii sportive pe anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-3090/04.04.2011, al Primarului Municipiului Timișoara - domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Ținând seama de Adresele inregistrate de la structurile sportive, privind solicitarile de acordare a contributiei financiare din partea Municipiului Timisoara pentru sustinerea activitatii sportive pe anul 2011;
Tinind seama de Raportul de evaluare nr. SC2011-3090/15.02.2011, a activității sportive desfășurate de cluburile asociate cu Municipiul Timisoara in anul 2010, cu Anexa nr. 16-1;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000, a educației fizice și sportului, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;
Având in vedere Hotărârea de Guvern nr. 1447/2007- privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si e), alin. (6) lit. a), pct. 6 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1)Se aprobă asocierea, pe perioada anului 2011, între Municipiul Timișoara si structuri sportive, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Scopul asocierii este finantarea si realizarea in comun a actiunii de promovare si dezvoltare a activitatii sportive de performanta si a actiunilor sportive deschise comunitatii, asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea disciplinelor sportive importante si de traditie la nivel de performanta, imbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor din cluburile sportive, atragerea unui numar cat mai mare de practicanti din randul populatiei din Timisoara, precum si promovarea imaginii municipiului Timisoara, in plan national si international.

Art. 2: (1) Se aproba Contractul de asociere-cadru dintre Municipiul Timișoara și structuri sportive, pentru finanțarea și realizarea în comun a activitatilor sportive desfasurate in anul 2011, cuprinse in calendarele sportive anuale, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: (1) Se aproba contributiile financiare pe anul 2011, de la bugetul local al Municipiului Timisoara, din cap. 67.02. "Cultură, recreere și religie" (67.02.05. "Servicii recreative și sportive"), pentru activitatile sportive ale structurilor sportive, in sumele prevazute în Anexa nr.1 la prezenta hotarâre.

Art. 4: (1)Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, Direcția Economică și Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: (1) Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcției Tehnice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Structurilor sportive;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara