Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 244/20.12.2016
privind modificarea și completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015 și nr. 35/02.02.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 30348/ 13.12.2016 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.1 alin. (6) lit. e), art. 17 alin. (1) lit. i) și o), art. 35, alin (2), lit. i) și art. 42 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Având în vedere Protocolul de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015 și nr. 35/02.02.2016;
Luând în considerare Adresa Regiei Autonome de Transport Timișoara înregistrată cu nr. RE2016-002145/03.11.2016 la Primăria Municipiului Timișoara și Hotărârile Consiliului de Administrație al RATT nr. 246/27.10.2016 și nr. 247/27.10.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și d) și alin. (6), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012 și modificat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015 și nr. 35/02.02.2016, după cum urmează:
A. Art.1 alin 1. se modifica si va avea urmatorul cuprins :
"Art.1 Se acordă compensarea diferentelor de tarif acordate unor categorii sociale de calatori care beneficiaza de facilitați la transportul in comun catre operatorul de transport Regia Autonomă de Transport Timisoara. Gratuitațile si reducerile se acorda diferitelor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara pentru liniile de transport - urban și metropolitan, după cum urmează:"
B. Art. 1, alin 1, Secțiunea 1 - GRATUITĂȚI, lit. e se modifică și va avea următorul conținut:
,, e) Gratuitate pentru elevii ciclului primar și gimnazial, care frecventează instituțiile de învățământ din Municipiul Timișoara. Aceștia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului emis de RATT. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi și a certificatului de naștere, de la toate punctele de vânzare RATT (chioșcuri de bilete și Centrul de Gratuități cu sediul în Timișoara Bd. Take Ionescu nr. 56). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanțelor școlare".
C. Art 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins :
"Art. 5 Pentru beneficiarii de reduceri cardurile vor fi încărcate cu titluri de călătorie lunare.
Pentru pensionari și cetățenii peste 70 ani cardurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până încetează calitatea pentru care i-a fost acordată, pentru ceilalți beneficiari de gratuități cardurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până la finele anului pentru care a fost încărcat. Entitatile ai caror personal beneficiaza de gratuitati sau persoanele fizice beneficiare de gratuitate cu titluri valabile incarcate pana la sfarsitul anului, sunt obligate ca in termen de 15 zile de la pierderea calitatii pentru care a fost acordata, sa comunice in scris operatorului de transport (RATT) acest lucru.
RATT va comunica lunar Municipiului Timișoara numărul de beneficiari de la secțiunea gratuitati si reduceri pe categorii de persoane, pe baza cardurilor emise.
Decontarea între Municipiul Timișoara și Regia Autonomă de Transport Timișoara se face lunar pe baza facturilor emise , după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora.
Toți utilizatorii de titluri pe card, inclusiv beneficiarii de reduceri si gratuitati, vor avea obligația validării cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane.
Toți utilizatorii de titluri nominale pe card, inclusiv beneficiarii de reduceri, gratuități au obligația prezentării la control, odată cu cardul, a documentului de identitate, original, în baza căruia a fost emis.
Nevalidarea cardurilor încărcate de RATT la urcarea în mijloacele de transport public, neprezentarea carnetului de elev semnat la zi, neprezentarea documentelor de identitate sau călătoria cu titlul altei persoane decât titularul se sancționează similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil, aplicându-se sancțiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local și prevederile legale.
Controlul se realizează la nivelul Municipiului Timișoara de către R.A.T. Timișoara prin personal autorizat echipat cu uniforme și echipamente de apărare, cu atribuții de verificare a titlurilor și drept de legitimare a călătorilor precum și asigurarea securității și siguranței călătorilor în mijloacele de transport, agenți ai Poliției Locale Timișoara, Jandarmeriei și prin alte organe de control.
Controlul va fi realizat pe baza de programe aprobate de RATT, respectiv de catre autoritățile publice împuternicite cu această activitate de control, în urma unor protocoale încheiate cu acestea.
Cardurile nefuncționale sau cele pentru care nu se poate face dovada apartenenței persoanelor care le utilizează, găsite în acțiunea de control, vor fi reținute și apoi predate pentru verificări suplimentare la Centrul de Informare al R.A.T. Timișoara din Bd. Take Ionescu nr. 56.
D. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 8, care va avea următorul conținut:
"Art.8. Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport municipal naval cu vaporete pe o perioda de 5 ani va fi asigurata din bugetul local.
In vederea aplicarii prevederilor art 3 din Hotararea 260 /26.05.2015 modificata si completata de HCL 30/29.07.2016 prin care se aproba darea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara (R.A.T.T.) a sistemului municipal de transport public naval pe Canalul Bega, format din 7 vaporetto precum si a dotarilor aferente necesare infiintarii unui nou sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega, infrastructura realizata prin proiectul 'Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega', cod SMIS 31814, pentru acoperirea cheltuielilor curente necesare operarii serviciului de transport naval, RATT va proceda astfel:
- va incasa venituri din vanzarea titlului de calatorie, la tariful stabilit de 1 leu /calatorie ;
- va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare pentru compensarea cheltuielilor de transport naval de la bugetul local, calculat astfel:
Compensatie = Cheltuieli de exploatare - venituri asociate transportului public naval cu vaporete
Decontarea între Municipiul Timișoara și Regia Autonomă de Transport Timișoara se face lunar pe baza facturilor emise, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora."

Art. 2: În urma modificărilor propuse, Protocolul va avea conținutul prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, precum și Regia Autonomă de Transport Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcției Poliției Locale;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timișoara;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara