Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 364/06.07.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Zona mixta: locuinte colective, comert, servicii, Str. Amurgului nr. 5, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunrea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. UR2018 - 009000/06.06.2018 - a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018 - 009000/07.06.2018 - al Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.06.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018 - 009000/07.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și ptrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 63/21.02.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 30/27.07.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 12/25.04.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 34 din 12.04.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă mixtă: locuințe colective, comerț, servicii, Str. Amurgului nr. 5, Timișoara", având ca beneficiar pe Terbancea Carmina-Zenuta, întocmit conform Proiectului nr. 13.06/166/2017, realizat de SC PILOT TEAM SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de (2S)+P+6E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,6, spații verzi de 25% din suprafața totală a parcelei.
Zonă mixtă: locuințe colective, comerț, servicii, cu regim de înălțime maxim (2S)+P+6E+Et
P.O.T.max. = 40 %
C.U.T.max. = 2,6
Regim de inaltime = (2S)+P+6E+Et // Hcornisa = 24,00 m
Regim de inaltime = (2S)+P+4E // Hcornisa = 18,00 m
Regim de inaltime = (2S)+P+3E // Hcornisa = 14,00 m
Regim de inaltime = (2S)+P+2E // Hcornisa = 12,00 m
Spații verzi amenajate minim 25,00 % din suprafața totală a terenului, conform Deciziei de încadrare nr. 34/12.04.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - suprafața totală de spații verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată și întreținută.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 444455 transcris din CF 444256, CF 423019, CF 444268, CF 431408, CF 444282, CF 428731, având nr. topo/cadastral 444455, teren arabil intravilan, fiind proprietatea Terbancea Carmina-Zenuta.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism și Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- S.C. Pilot Team SRL;
- Beneficiarului - doamnei Terbancea Carmina-Zenuța;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA SIPOS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara