Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 367/28.09.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Camin studentesc P+4E cu servicii la parter" - str. Mihail Jora, nr. 2 , Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2010-020949/17.09.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
În baza prevederilor art. 25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 04/08.07.2009 și de Raportul de Avizare Favorabil nr. 03/PV-09.09.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin.(5) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Camin studentesc P+4E cu servicii la parter" Timisoara având ca beneficiar pe SC ARCHICENTER SRL, întocmit conform Proiectului nr. 08/2009, realizat de SC D-CONTEXT STUDIO SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de P+4E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform normativului "Normativul privind proiectarea clădirilor de locuințe", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, acces auto, realizarea celor 8 locuri de parcare se va face la sol acestea fiind amenajate ca parcaje ecologice conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. TH2010-001740/01.04.2010, procentul de ocupare al terenului POT max de 30%, H max de 16.00 m, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 1.5, spații verzi de minim 25% din suprafața totală a parcelei conform Avizului Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 4175/16.08.2010.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal ,"Camin studentesc P+4E cu servicii la parter'' Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani. Terenul studiat în suprafață totala de 707 mp este înscris în C.F. nr. 419534 (provenita din conversia pe hartie a C.F. nr. 6038), având nr. topo/cadastral 419534 fiind proprietatea SC ARCHICENTER SRL.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Tehnice;
-Institutiei Arhitectului Sef ;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției Comunicare;
-Direcției Dezvoltare;
-Direcției de Mediu;
-Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Beneficiarului SC ARCHICENTER SRL;
-Proiectantului SC D-CONTEXT STUDIO SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara