Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 379/29.11.2011
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timișoara și a Hotărârii Consiliului Local 21/2008 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 25936/22.11.2011 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice , modificată și completată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timișoara;
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;
Având în vedere Regulamentul de aplicare a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea nr. 1.391/2006;
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2002 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 10/1999 privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice pe raza Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (6) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006, astfel:
a) Art. 1 se modifică și va avea următorul conținut: "Se restricționează accesul și circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în zona din municipiul Timișoara identificată potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și pe arterele de circulație pe care sunt instituite restricții de tonaj semnalizate prin indicatoare rutiere, denumită în continuare "zonă restricționată".

b) Art. 4 se modifică și va avea următorul conținut: "Restricționarea circulatiei autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 t în zona nominalizată la art.1 se face astfel:
a. în intervalul orar 2000 ś 0700 accesul si circulatia acestora sunt permise numai pe baza de autorizatie;
b. în intervalul orar 0700 ś 2000 accesul si circulatia acestora sunt interzise;
c. fără restricții orare în cazul legitimațiilor și abonamentelor, cu excepția intervalului orar 07,30-08,30".

c) Art. 10 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut: "Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 2.500 RON urmatoarele fapte:
a. conducerea unui autovehicul în zonele de restrictie stabilite prin prezenta hotarâre fara a poseda autorizatie de circulatie, legitimație sau abonament ori cu autorizatie nevalabila pentru intervalul orar, tonajul, traseul sau categoria respectiva, precum și cu legitimația sau abonamentul nevalabile;
b. nerespectarea intervalului orar stabilit prin prezenta hotărâre;
c. conducerea unui autovehicul a carui masa totala cântarita depaseste masa totala maxima autorizata;
d. refuzul conducatorului auto de a supune autovehiculul operatiunilor de cântarire solicitate de agentii constatatori.


Art. 2: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2008, astfel:
a) Art. 1 lit. a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2008 se modifică și va avea următorul conținut:
"Restricțiile menționate la art. 1 vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere cu aceste semnificații și prin indicatoare de orientare. Pe arterele pe care este instituită restricția de tonaj de 3,5 t accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t este interzis, cu exceptiile prevazute la art.5, a abonamentelor, a legitimațiilor si a riveranilor, pentru care accesul se va face pe baza de autorizație de circulație, legitimații, precum și abonamente, cu plata corespunzătoare și fără restricții orare."

b) Art. 1 lit. b) din Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2008 se completează după cum urmează:
Tariful perceput pentru obținerea legitimației este de 600 lei. Legitimația conform modelului prezentat în Anexa 2 la prezenta, este nenominală și se eliberează la cerere.

Tarifele percepute pentru obținerea abonamentelor lunare nominale sunt următoarele:
3,5 t (exclusiv) - 5 t (inclusiv) - 1200 lei
5 t (exclusiv) - 7,5 t (inclusiv) - 2000 lei
7,5 t (exclusiv) - 12,5 t (inclusiv) - 4000 lei
12,5 t (exclusiv) - 16 t (inclusiv) - 6000 lei
16 t (exclusiv) - 22 t (inclusiv) - 8000 lei
22 t (exclusiv) - 40 t (inclusiv) - 10000 lei
Peste 40 t - 12000 lei
Se pot emite abonamente și pentru mai multe luni, cu plata tarifului corespunzător pentru fiecare lună, cumulat. Pentru abonamentele emise pentru un an (12 luni), tariful cumulat se reduce cu 25%.
Modelul abonamentului este prevăzut în Anexa 3 la prezenta hotărâre.

c) Art. 1 lit. d) va avea următorul conținut: " Legitimațiile, abonamentele, precum și autorizațiile prevăzute în prezenta hotărâre se eliberează de către Primăria Municipiului Timișoara prin Serviciul Reglementări Transporturi Urbane din cadrul Direcției Tehnice. Abonamentele și autorizațiile, sunt sub formă de ecuson din hârtie, se atribuie în baza certificatului de înmatriculare și se prezintă la control însoțite de certificatul de înmatriculare al autovehiculului. Abonamentul și autorizația nu sunt transmisibile. Legitimațiile, sunt sub formă de ecuson din hârtie, se atribuie la cerere și sunt transmisibile."
Art. 3: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2008 rămân neschimbate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Poliției Locale;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Poliției Rutiere a Municipiului Timișoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara