Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 

Hotararea Consiliului Local 98/23.02.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare", Intrarea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș nr. 3A (fosta str. Alexandru Lazăr, nr. 3A), Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare nr. UR2017 - 020924/08.01.2018, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2017-020924/08.01.2018- al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 01.02.2018 - Anexa la raportul de specialitate nr. UR2017 - 020924/08.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 18/17.11.2017, precum și de Adresa Agenției pentru Protecția Mediului cu nr. 6661 din 20.12.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare", Intrarea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș nr. 3A (fosta str. Alexandru Lazăr, nr. 3A), Timișoara, având ca beneficiari Floricel Dragoș Georgian și Floricel Dana Lavinia, întocmit conform Proiectului nr. 48/2014, realizat de 3d arhiDraw SRL-D, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
- Funcțiune predominantă propusă: zonă rezidențială;
- Funcțiuni secundare: dotări și servicii
- Regim de construire: P+3E (maxim admis, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax propus = 23%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax propus = 1,2;
- Amplasarea construcțiilor - se vor respecta retrageri - conform planșei nr. U03 "Reglementări Urbanistice" din proiect;
- Spațiu verde compact minim propus: 8,95%
Acces auto si pietonal din strada Intrarea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș (fosta str. Alexandru Lazăr), Timișoara, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, conform avizului Comisiei de Circulație nr. RE2017-002378/19.01.2017.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare", str. Intrarea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș nr. 3A (fosta str. Alexandru Lazăr, nr. 3A), Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat în suprafață totală de 411 mp, este înscris în CF 425908 Timisoara, nr. top 29047/1/2, teren intravilan situat în str. Alexandru Lazăr nr. 3A, Timișoara, proprietari si beneficiari fiind Floricel Dragoș Georgian și Floricel Dana Lavinia.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare", str. Intrarea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș nr. 3A (fosta str. Alexandru Lazăr, nr. 3A), Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;
- Floricel Dragoș Georgian și Floricel Dana Lavinia;
- 3d arhiDraw SRL - D;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara