Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 485/19.10.2018
privind aprobarea solicitării de finanțare în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, în condițiile art. 9, alin. 34, pct. 1 și 12 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de către unități administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de Motive nr. SC2018-23310/08.10.2018 a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-23310/08.10.2018 al Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 - 23310/09.10.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 -23310/08.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. 34, pct. 3 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul nr. 511/2017 al Directorului General al A.N.C.P.I. privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016 numită în continuare Procedură;
Având în vedere Ordinul nr. 536/2017 privind modificarea și completarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 979/2016;
Având în vedere Adresa O.C.P.I. Timiș cu nr. 7535/30.08.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-20858, referitoare la lucrările de cadastru sistematic;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. ( c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă depunerea solicitării de finanțare în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în condițiile art. 9, alin. 34, pct. 1 și 12 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Programului Național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de către unitățile administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 : Se aprobă încheierea contractului pentru finanțare în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică, cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 : Consiliuil Local al Municipiului Timișoara va desemna pe viceprimarul Imre Farkas ca persoană responsabilă cu urmărirea contractului de finanțare și monitorizarea contractului de achiziție.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est, Biroul Clădiri Terenuri I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.5 : Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu, și totodată se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Serviciului Școli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara