Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 37/29.07.2016
privind apartamentarea imobilului situat în Timisoara str. Mărășești nr. 5, schimbarea destinației unei părți din imobil și retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-18080/22.07.2016, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere Adresa cu nr. SC2016-16663/07.07.2016, a Compartimentului Administrare Fond Funciar;
Avand in vedere Adresa cu nr. SC2016-16663/08.07.2016, a de Biroului Cladiri;
Avand in vedere Adresa cu nr. CT 2016-16663/13.07.2016, a Serviciului Juridic;
Având în vedere Adresa cu nr. 18310/09.11.2015 a Spitalului Clinic Municipal de Urgență, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. SC.2015-29971/12.11.2015 și Hotărârea nr. 2778/09.02.2016 a Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timisoara, privind acordul de apartamentare a imobilului și schimbarea parțială a destinației unei părți din imobil;
Având în vedere Adresa Atelierului Arhitext SRL cu nr. SC2016-7797/30.03.2016. și documentațiile tehnice de apartamentare cu nr. T82/2016 și nr. T83/2016 întocmite de PFA-ing. Bonchiș Cătălin Răzvan, receptionate de OCPI Timis cu nr.146434/22.07.2016,respectiv nr.146435/22.07.2016;
Având în vedere Adresa cu nr.VVV 1501/79879/05.07.2016 , inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2016-016380/06.07.2016, prin care Ministerul Sănătății a transmis acordul de schimbarea a destinației unei părți din imobilul situat în Timișoara, str. Mărășesti nr. 5, pentru obiectivul de investiții "Refuncționalizare clădire din funcțiunea de spital de dermatologie în clădire cu funcțiunea de spațiu multicultural";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 146/29.03.2005 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Spitalului Clinic Municipal Timișoara a imobilelor în care își desfășoară activitatea acest spital și care fac parte din domeniul public al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 403/22.09.2015 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul de investitii "Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu Multicultural, str. Marasesti nr. 5, Timisoara";
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, modificată;
Având în vedere prevederile art.132, alin. 1 din Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al Ministerului Administratiei si Internelor - Agentia Nationala de Cadastru și Publicitate Imobiliara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) și art 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă apartamentarea Corpului de clădire A(C2 ), în regim de înălțime D+P+1E, situat în Timișoara, str. Mărășești nr 5, înscris în CF 400295 Timișoara, CF vechi nr. 1, cu nr. cadastral 400295-C2, conform Documentației de apartamentare nr. T82/2016, întocmită de PFA- ing. Bonchiș Cătălin Răzvan, receptionata de OCPI Timis cu nr.146434/22.07.2016,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:
-S.A.D. nr. 1- Spital de Stat, situat in corpul A de cladire, compus din: 1 hol si 2 camere la demisol, 1 hol, 13 camere, 7 Wc-uri, 1 grup sanitar si 2 bai la parter, iar la etaj 3 holuri, 12 camere, 2 grupuri sanitare, 8 Wc-uri si 1 baie, cu 34.07% (Cpc) cote parti indivize si 916/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.
- S.A.D. nr. 2 - Spatiu multicultural, situat in corpul A de cladire, compus din: 1 hol cu casa scarii si 17 camere la demisol, 5 holuri, 36 camere, 4 Wc-uri si 1 intrare uscata la parter, iar la etaj 10 holuri, 32 camere, 5 grupuri sanitare, 6 Wc-uri si 2 bai si podul de deasupra corpului A de cladire, cu 65.93% (Cpc) cote parti indivize si 1774/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.

Art. 2: Se aprobă apartamentarea Corpului de clădire C (C4), în regim de înălțime
S tehnic +P, situat în Timișoara, str. Mărășesti nr 5, înscris în CF 400295 Timișoara, CF vechi nr. 1 cu nr. cadastral 400295-C4, conform Documentației de apartamentare nr. T83/2016, întocmită de PFA- ing. Bonchiș Cătălin Răzvan, receptionata de OCPI Timis cu nr.146435/22.07.2016, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:
- S.A.D. nr. 3 - Spital de Stat, situat in corpul C de cladire, compus din: 2 holuri, 3 camere, 6 Wc-uri si 2 grupuri sanitare la parter si podul de deasupra corpului C de cladire, cu 23.79% (Cpc) cote parti indivize si 73/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.
-S.A.D. nr. 4 - Spatiu multicultural, situat in corpul C de cladire, compus din: 3 camere la subsol, 1 hol si 4 camere la parter, cu 76.21% (Cpc) cote parti indivize si 232/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.
Art. 3: Se aprobă retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timisoara asupra S.A.D. nr. 2 situat in corpul A, S.A.D. nr. 4 situat in corpul C, respectiv a Corpului B și Corpului E, prevăzute la art. 4 și art.5 din prezenta hotărâre.
Art. 4: Se aprobă schimbarea destinației din Spital de stat în spații multiculturale a
spațiilor S.A.D. nr. 2, situat in corpul A de cladire și S.A.D. nr. 4, situat in corpul C, prevăzute la art.1și art.2 din prezenta hotărâre.
Art. 5: Se aprobă schimbarea destinației din Spital de stat în spații multiculturale a Corpului B de clădire, în regim de înălțime Subsol tehnic+ P+1E, înscris în CF 400295 Timișoara, CF vechi nr. 1, cu nr. cadastral 400295 - C3 și a Corpului E de clădire în regim de înălțime Subsol tehnic partial + P+1E partial , înscris în CF 400295 Timișoara, CF vechi nr. 1, cu nr. cadastral 400295 - C6.
Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse - Serviciul Terenuri Banca de Date Urbane și Cadastru și Biroul Clădiri, Direcția Economică - Biroul Evidență Patrimoniu, Biroul Sport- Cultură si Biroul Școli- Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Biroul Școli-Spitale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Tehnic din subordinea Administratorului Public;
- Biroului Sport- Cultură;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ȘTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara